§ 13. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 13. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  13.
1.
Część pisemna egzaminu odbywa się w obecności wyznaczonego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej członka komisji egzaminacyjnej, trwa trzy dni, po 6 godzin dziennie i polega na opracowaniu przez aplikanta na podstawie akt zakwalifikowanych przez komisję lub sporządzonych na potrzeby egzaminu:
1)
dokumentu kończącego postępowanie przygotowawcze;
2)
apelacji od wyroku sądu wojskowego w sprawie karnej;
3)
wystąpienia lub sprzeciwu prokuratorskiego.
2.
W trakcie części pisemnej aplikant może posługiwać się tekstami aktów prawnych, komentarzami i zbiorami orzeczeń.