§ 12. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 12. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  12.
1.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2.
Komisja egzaminacyjna wystawia oceny za każdą pracę pisemną i z każdego przedmiotu części ustnej.