Art. 35. - Aplikacja mObywatel.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1234

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2023 r.
Art.  35. 

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 po pkt 14b dodaje się pkt 14c w brzmieniu:

"14c) profil mObywatel - środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234);";

2)
uchyla się art. 19e-19j;
3)
w art. 20aa:
a)
w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) profil mObywatel;",

b)
w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) umożliwia podmiotom innym niż podmioty publiczne uwierzytelnienie osoby fizycznej przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 lit. b i c.".