Analiza przedsiębiorstwa państwowego dokonywana przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.34.265

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres analizy stanu przedsiębiorstwa państwowego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, sposób jej zlecania, opracowania i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.
1.
Ustalenie stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane na podstawie wypisów z ksiąg wieczystych, wpisów w rejestrach sądowych, rejestrach zastawów, ewidencjach i rejestrach organów administracji rządowej i samorządowej, a także na podstawie dokumentacji prawnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej przedsiębiorstwa państwowego oraz innych dokumentów źródłowych.
2.
Ustalenie stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego powinno określać w szczególności:
1)
sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego podlegającego prywatyzacji bezpośredniej, ze wskazaniem podstawy prawnej objęcia przez przedsiębiorstwo państwowe majątku Skarbu Państwa albo majątku innych osób prawnych lub fizycznych;
2)
prawa własności składników majątkowych;
3)
ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz przedsiębiorstwa państwowego na majątku osób trzecich;
4)
ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku przedsiębiorstwa państwowego na rzecz osób trzecich;
5)
prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym;
6)
wierzytelności i zobowiązania;
7)
inne prawa majątkowe i niemajątkowe;
8)
stan prawny w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym wynikających z przepisów:
a)
prawa pracy,
b)
o ochronie i kształtowaniu środowiska,
c)
o ochronie konkurencji i konsumentów;
9)
stan roszczeń oraz podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne;
10)
posiadane koncesje i zezwolenia, a w przypadku prowadzenia działalności wydobywczej - raport z analizy złóż i zgodności ich eksploatacji z prawem.
3.
Jeżeli przedsiębiorstwo państwowe jest zobowiązane do wypełniania obowiązków z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, ustalenie stanu prawnego powinno zawierać również opis obowiązków wynikających z ochrony interesów obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności przygotowania i możliwości realizacji zadań programu mobilizacji gospodarki.
4.
Prezentacja każdego z zagadnień wymienionych w ust. 2 powinna zawierać wnioski wskazujące ewentualne zagrożenia dla przedsiębiorstwa państwowego oraz podstawowe problemy wymagające rozwiązania.
1.
Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:
1)
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych;
2)
wartości odtworzeniowej;
3)
wartości skorygowanej aktywów netto;
4)
rynkowej wartości likwidacyjnej;
5)
przy zastosowaniu mnożnika zysku.
2.
Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa państwowego. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia.
3.
Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do określenia wartości przedsiębiorstwa.
1.
Oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska dokonuje się na podstawie badania wpływu działalności przedsiębiorstwa państwowego na stan środowiska.
2.
Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
mapę nieruchomości przedsiębiorstwa państwowego i krótką charakterystykę sąsiednich nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności wraz z podstawowymi danymi geofizycznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi tych nieruchomości;
2)
opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód oraz opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza;
3)
analizę procesów produkcyjnych i technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej;
4)
ocenę stopnia realizacji zobowiązań dotyczących stwierdzonego stanu środowiska, wynikających z decyzji organów administracji, bądź z przepisów prawa;
5)
wskazanie szczególnie istotnych zagadnień wynikających z analizy stanu środowiska, wymagających dalszych szczegółowych badań;
6)
opis najważniejszych niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, z określeniem przewidywanego okresu realizacji i kosztów;
7)
szacunkowe skutki finansowe związane z ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie środowiska;
8)
ocenę zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń.
3.
Ocena ochrony dóbr kultury wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa państwowego powinna określać w szczególności:
1)
wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy;
2)
sposób zabezpieczenia.
4.
Oceny ochrony dóbr kultury wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków lub ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zależności od charakteru i rodzaju dóbr kultury.
1.
Analiza, o której mowa w § 1, powinna być opracowana w formie pisemnej.
2.
Analiza powinna uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień jej sporządzenia oraz zawierać wynikające z niej wnioski.
3.
Do analizy należy dołączyć, w formie załączników, kopie lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę jej dokonania.
Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać analiza oraz jej opracowanie, określa się w umowie o jej dokonanie.
1.
Wykonanie analizy zleca, jednemu lub kilku podmiotom, organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
2.
Zlecanie wykonania analizy następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). W przypadku gdy zlecenia dokonuje podmiot niezobowiązany do stosowania powołanej ustawy lub finansowanie odbywa się bez udziału środków publicznych, zlecanie wykonania analizy następuje według procedury przewidzianej w rozporządzeniu.
1. 1
Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu założycielskiego oraz na stronie internetowej ogłaszającego przetarg.
2.
Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać w szczególności:
1)
nazwę i adres organizującego przetarg;
2)
wskazanie podmiotu, którego dotyczy przetarg;
3)
określenie:
a)
wymagań stawianych oferentom, w tym wymogu niepozostawania z przedsiębiorstwem państwowym w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oferenta,
b)
warunków, jakim powinna odpowiadać analiza i sposób jej opracowania,
c)
kryteriów oceny ofert;
4)
wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat wymagań, warunków i kryteriów, o których mowa w pkt 3;
5)
wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat przedsiębiorstwa państwowego;
6)
określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert, przy czym termin ich składania nie może być krótszy niż 15 dni od dnia publikacji ogłoszenia;
7)
wskazanie terminu związania ofertą;
8)
określenie sposobu powiadamiania oferentów o wynikach przetargu.
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i składać się z dwóch oddzielnych części - merytorycznej i cenowej.
1.
Oceny złożonych ofert dokonuje komisja powołana przez organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
2.
Ocena ofert jest przeprowadzana w dwóch etapach:
1)
w pierwszym etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi oraz postanawia o dopuszczeniu ofert do drugiego etapu przetargu;
2)
w drugim etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi oraz wyłania ofertę zawierającą najkorzystniejsze warunki wykonania analizy.
3.
Wyboru oferty dokonuje ogłaszający przetarg.
Opracowanie analizy jest finansowane:
1)
z budżetu państwa, w części przeznaczonej na koszty prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego;
2)
przez przedsiębiorstwo państwowe, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.
Podmioty dokonujące analizy mają prawo żądać od organów przedsiębiorstwa państwowego udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji w zakresie objętym analizą, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych.
Odbioru analiz dokonuje komisja powołana przez organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.
Od oszacowania wartości przedsiębiorstwa można odstąpić, jeżeli księgowa wartość przedsiębiorstwa (aktywa netto), ustalona w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy, jest niższa od równowartości w złotych 25.000 euro.
Wykonanie analizy nie jest wymagane dla przedsiębiorstw państwowych, dla których wykonanie analizy zostało zlecone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a analiza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.301) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 marca 2016 r.
2 Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad jej odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełniania których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408, z 1999 r. Nr 77, poz. 866, z 2003 r. Nr 147, poz. 1430, z 2004 r. Nr 261, poz. 2599 oraz z 2008 r. Nr 82, poz. 487).