Amortyzacja majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.72.320

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1983 r.
w sprawie amortyzacji majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289 oraz z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady amortyzacji i wysokość stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek gospodarki uspołecznionej wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289 oraz z 1983 r. Nr 71, poz. 318), zwanych dalej "jednostkami gospodarczymi".
1.
Jednostki gospodarcze są obowiązane dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej (brutto):
1)
środków trwałych:
a)
własnych - bez względu na to, czy są one użytkowane przez te jednostki gospodarcze, czy też odpłatnie przez inne jednostki,
b)
obcych - otrzymanych nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie,
c)
o nie ustalonym tytule własności - użytkowanych nieodpłatnie,
2)
wartości niematerialnych i prawnych,
3)
inwestycji w obcych środkach trwałych,

zwanych dalej "majątkiem trwałym".

2.
Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od:
1)
majątku trwałego zakładowej działalności socjalnej oraz majątku trwałego użytkowanego w całości lub przeważającej części na cele przyzakładowych żłobków, przedszkoli i świetlic dziecięcych prowadzonych przez jednostki gospodarcze,
2)
domów mieszkalnych łącznie ze związanymi z nimi wartościami niematerialnymi i prawnymi, ze znajdującymi się w nich dźwigami oraz inwestycjami w obcych środkach trwałych, jeżeli domy te są użytkowane w całości lub przeważającej części jako mieszkalne, w tym również jako mieszkania funkcyjne,
3)
zasobów mieszkaniowych spółdzielni mieszkaniowych,
4)
majątku trwałego jednostek i zakładów budżetowych,
5)
majątku trwałego organizacji społecznych, politycznych i zawodowych oraz zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych, z wyjątkiem majątku trwałego służącego wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej prowadzonej na przykład w formie zakładów własnych,
6)
majątku trwałego uzyskanego ze środków funduszu leśnego,
7)
majątku trwałego służącego celom obrony cywilnej,
8)
budynków i budowli państwowych szkół wyższych oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych.
1.
Jednostki gospodarcze obowiązane do amortyzacji własnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych dokonują odpisów umorzeniowych w wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem § 13 ust. 4.
2.
Jednostki gospodarcze, z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 4 i 5, są obowiązane dokonywać odpisów umorzeniowych według zasad i w wysokości określonej dla odpisów amortyzacyjnych również od majątku trwałego wymienionego w § 2 ust. 2.
1.
Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej (brutto) poszczególnych składników majątku trwałego są dokonywane w równych ratach co miesiąc, a jeżeli jednostka gospodarcza nie ma obowiązku sporządzania miesięcznych sprawozdań finansowych - nie rzadziej niż co kwartał.
2.
Odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego użytkowanego sezonowo mogą być dokonywane tylko w okresie jego użytkowania w ciągu roku. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z podzielenia rocznej kwoty amortyzacji przez liczbę miesięcy w sezonie.
1.
Jednostki gospodarcze są obowiązane dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały przejęte do użytkowania i objęte ewidencją księgową majątku trwałego. Jeżeli użytkowanie środków trwałych rozpoczęto przed ich formalnym przejęciem do użytkowania i objęciem ewidencją księgową, odpisy amortyzacyjne są dokonywane począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto rzeczywiste ich użytkowanie.
2.
Jednostki gospodarcze dokonują odpisów amortyzacyjnych przez cały okres posiadania środków trwałych, w tym także w czasie ich utrzymywania w zapasie, rezerwie lub przerw w użytkowaniu (np. na skutek remontów, przestojów wywołanych urlopami całej załogi lub brakiem zaopatrzenia bądź zatrudnienia) do końca tego miesiąca lub roku, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano lub uznano za niedobory.
3.
Stawki amortyzacyjne dla podgrup, rodzajów lub dalszych szczebli podziału środków trwałych, na których podstawie są dokonywane odpisy amortyzacyjne, określa wykaz stanowiący załącznik do rozporządzenia, zwany dalej "wykazem". Roczne stawki amortyzacyjne pojedynczych środków trwałych ustalone w wykazie mogą być podwyższane lub obniżane w indywidualnych wypadkach, gdy zachodzą okoliczności określone w wykazie.
4.
Jednostki gospodarcze:
1)
podwyższają stawki amortyzacyjne przy zastosowaniu współczynników nie wyższych:
a)
dla odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego - niż 5,0,
b)
dla budynków i innych niż odwierty budowli użytkowanych w warunkach pogorszonych - niż 1,2,
c)
dla budynków i innych niż odwierty budowli użytkowanych w złych warunkach - niż 1,4,
d)
dla maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych, taboru transportu śródlądowego, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia - niż 1,5,
2)
obniżają stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wymienionych w pkt 1 lit. d) przy zastosowaniu współczynników, nie niższych niż 0,66.
5.
Stosowanie do środków trwałych wymienionych w ust. 4 pkt 1 lit. d) oraz pkt 2 współczynników wyższych niż 1,5 lub niższych niż 0,66 może nastąpić za zgodą właściwego ministra.
6.
Stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych zakupionych lub przejętych nieodpłatnie oraz środków trwałych zmodernizowanych w drodze inwestycji ustalają jednostki gospodarcze w sposób określony w wykazie, biorąc pod uwagę dotychczasowe umorzenie oraz przewidywany dalszy okres użytkowania tych środków, nie dłuższy jednak od okresu użytkowania przyjętego za podstawę ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie. Jednostki gospodarcze ustalają również stawki amortyzacyjne dla środków trwałych o przewidywanym okresie użytkowania krótszym od okresu przyjętego za podstawę stawki amortyzacyjnej ustalonej w wykazie w wypadkach i w sposób określony w tym wykazie.
7.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wywierających istotny wpływ na zdolność produkcyjną i poziom kosztów działalności jednostki gospodarczej mogą być różnicowane w poszczególnych latach użytkowania tych środków według zasad ustalonych przez właściwego ministra w porozumieniu z Ministrem Finansów. Zasady różnicowania odpisów za kolejne lata powinny zapewnić całkowite zamortyzowanie wartości początkowej tych środków w ciągu okresu stanowiącego podstawę do ustalania stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie, z tym że suma odpisów za pierwszą połowę okresu użytkowania środków trwałych nie może być niższa od sumy odpisów za ten okres, ustalonych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie.
1.
Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane w okresie nie przekraczającym:
1)
10 lat - jeżeli obejmują koszty pozyskania terenów pod budowę, zagospodarowania pomelioracyjnego, założenia stref ochronnych oraz odsetek od kredytów za okres realizacji inwestycji,
2)
5 lat - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
2.
Odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcych środkach trwałych są dokonywane w przewidywanym okresie ich użytkowania, nie przekraczającym jednak 10 lat.
3.
Stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych ustalają jednostki gospodarcze, z uwzględnieniem ust. 1 i 2.
4.
Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych powstałych z odsetek od kredytów za okres realizacji inwestycji są dokonywane nieprzerwanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania inwestycji do eksploatacji, a od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz od inwestycji w obcych środkach trwałych - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym należało je ująć w ewidencji księgowej jako składniki majątku trwałego, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z wartością początkową, z uwzględnieniem § 8.
1.
Jednostki gospodarcze mogą uznać za trwale nieczynne nie użytkowane środki trwałe, które wywierają istotny wpływ na zdolność produkcyjną i poziom kosztów działalności gospodarczej oraz związane z nimi wartości niematerialne i prawne. Okres ten nie może być krótszy niż trzy kolejne miesiące. W okresie uznania środków trwałych za trwale nieczynne nie dokonuje się od nich oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.
2.
Za trwale nieczynne mogą być uznane środki trwałe, z wyjątkiem środków trwałych zbędnych lub użytkowanych sezonowo oraz co do których właściwa rada narodowa wydała zalecenie ich przekazania uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości, jeżeli:
1)
znajdują się w zakładach lub wydziałach całkowicie nieczynnych,
2)
są przeznaczone do produkcji obronnej i są całkowicie nieczynne,
3)
są całkowicie nieczynne w okresie usuwania skutków wypadku losowego (np. pożar, powódź) lub na skutek braku surowców, materiałów, paliw, energii itp.,
4)
z innych szczególnie uzasadnionych przyczyn nie mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem lub przekazane innym jednostkom gospodarczym (na przykład budynki i budowle przejęte z Państwowego Funduszu Ziemi do czasu ich wyremontowania i przekazania do użytkowania, budynki i budowle o charakterze zabytkowym).
3.
Łączny okres uznania za trwale nieczynne środków trwałych o stawce amortyzacyjnej wynoszącej co najmniej 5% nie może przekraczać 2 lat, a pozostałych środków trwałych - 10% okresu użytkowania przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie, zaokrąglonego w górę do pełnych lat.
4.
Przedłużenie okresu uznania środków trwałych za trwale nieczynne ponad granice określone w ust. 3 może nastąpić za zgodą właściwego ministra.
5.
Po upływie okresów, o których mowa w ust. 3 i 4, jednostki gospodarcze dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od uznanych uprzednio za trwale nieczynne środków trwałych oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych w § 5 ust. 2 oraz w § 6 ust. 4.
1.
W razie postawienia w stan likwidacji, sprzedaży lub uznania za niedobory składników majątku trwałego, od których są dokonywane odpisy amortyzacyjne, przed pełnym umorzeniem ich wartości początkowej, dokonuje się dodatkowych odpisów amortyzacyjnych odpowiadających nie umorzonej części wartości początkowej danego składnika majątku trwałego. Dokonane w ciągu roku dodatkowe odpisy amortyzacyjne, po skorygowaniu o równowartość ustalonej za rok nadwyżki dochodów nad kosztami likwidacji lub sprzedaży składników majątku trwałego, stanowią straty nadzwyczajne jednostki gospodarczej. Dodatkowe odpisy amortyzacyjne majątku trwałego mogą być zaliczane do strat nadzwyczajnych stopniowo, w równych ratach, w okresie nie dłuższym niż trzy lata.
2.
Jeżeli likwidacja nie w pełni umorzonych budynków, budowli i innych środków trwałych, których użytkowanie w innym miejscu nie jest możliwe bez ponownego ich całkowitego wykonania, oraz związanych z nimi wartości niematerialnych i prawnych następuje w związku z wykonywaniem inwestycji, dodatkowe odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku trwałego, po skorygowaniu o równowartość ustalonej za rok nadwyżki dochodów nad kosztami ich likwidacji, zwiększają koszt inwestycji.
3.
W uzasadnionych wypadkach właściwy minister w porozumieniu z Ministrem Finansów może podjąć decyzję o zwolnieniu państwowej jednostki gospodarczej od dodatkowych odpisów amortyzacyjnych. Jednostki gospodarcze nie będące państwowymi jednostkami gospodarczymi mogą podejmować takie decyzje we własnym zakresie.
Decyzje w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 4 i 6, § 6 ust. 3 oraz w § 7 ust. 1, podejmuje kierownik jednostki gospodarczej po zaopiniowaniu przez głównego księgowego. Decyzje powinny być sporządzane na piśmie i zawierać uzasadnienie.
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego przeznacza się na cele określone w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej jednostek gospodarczych. Z odpisów amortyzacyjnych nie mogą być finansowane koszty remontów środków trwałych.
1.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego ministra może:
1)
uzupełnić wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,
2)
zmienić zasady i stawki amortyzacyjne dla poszczególnych jednostek gospodarczych bądź ich grup albo dla grup (rodzajów) środków trwałych.
2.
Minister Finansów może rozciągnąć przepisy rozporządzenia na niektóre jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje społeczne.
Przewidziane w rozporządzeniu uprawnienia ministrów przysługują odpowiednio kierownikom urzędów centralnych, wojewodom, prezydentom miast stopnia wojewódzkiego, zarządom centralnych związków spółdzielni oraz zarządom głównym organizacji społecznych w stosunku do zrzeszonych w nich jednostek gospodarczych oraz zarządom banków.
1.
W latach 1984-1986 ogólną kwotę odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego, obliczoną za poszczególne okresy stosownie do przepisów § 2-9, zmniejsza się przy zastosowaniu wskaźnika korekty ustalonego na dany rok.
2.
Wskaźniki korekty na lata 1984-1986 ustala się w następujący sposób:
1)
określa się procent, jaki stanowi ogólna kwota odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego za rok 1983 (bez uwzględnienia dodatkowych odpisów amortyzacyjnych i skutków niepełnego wykorzystania majątku trwałego) w stosunku do przewidywanej ogólnej kwoty odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego za rok 1984, obliczonej od jego stanu na dzień 1 stycznia 1984 r.,
2)
procent obliczony w sposób określony w pkt 1 powiększa się w roku 1984 o 25%, w roku 1985 o 50% i w roku 1986 o 75% różnicy między liczbą 100 a tym procentem.

Kwotę odpisów amortyzacyjnych za rok 1983, o której mowa w pkt 1, ustala się według stanu organizacyjnego jednostki gospodarczej na dzień 1 stycznia 1984 r.

3.
Wskaźniki korekty obowiązujące jednostkę gospodarczą na lata 1984-1986 ustala na piśmie kierownik jednostki gospodarczej na wniosek głównego księgowego.
4.
Przy obliczaniu odpisów umorzeniowych od majątku trwałego w latach 1984-1986 nie stosuje się wskaźnika korekty.
5.
W jednostkach gospodarczych, w których obowiązuje rok gospodarczy, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do lat gospodarczych.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (Monitor Polski Nr 25, poz. 151),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1973 r. w sprawie uzupełnienia wykazu stawek amortyzacyjnych (Monitor Polski Nr 39, poz. 236),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych (Monitor Polski Nr 57, poz. 326),
4)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1974 r. w sprawie amortyzacji niektórych środków trwałych (Monitor Polski Nr 40, poz. 235),
5)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1975 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie amortyzacji środków trwałych na przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" (Monitor Polski Nr 30, poz. 186),
6)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1976 r. w sprawie zmiany stawki amortyzacyjnej (Monitor Polski Nr 37, poz. 167).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r., a w odniesieniu do jednostek gospodarczych, w których obowiązuje rok gospodarczy - z dniem 1 lipca 1984 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Symbol
Pozycjagrupa, podgrupa, rodzajdalsze szczeble podziałuNazwa środków trwałychStawka %
12345
011Budynki1,5 P(Z)
10, 11, 12, 13 i 19Budynki przemysłowe, transportu, handlowe i usługowe, składowo-magazynowe, pawilony i hale sportowe, dyspozytornie, portiernie, wartownie, budynki stacji ratownictwa górniczego, baraki niemieszkalne i inne budynki nie wymienione (z wyjątkiem rodz. 121, 125 i 198):
- o konstrukcji trwałej
02- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

3 P(Z)
0314, 15, 16, 17 oraz 186Budynki biurowe, służby zdrowia, socjalne, mieszkalne, szkolne i kultury (z wyjątkiem rodz. 165 i 169):1 P(Z)
- o konstrukcji trwałej
04- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

3 P(Z)
05121Pawilony handlowe o lekkiej przeszklonej konstrukcji4
06125Kioski i budki towarowe o kubaturze powyżej 100 m310
0718, 165Budynki gospodarcze i budynki mieszkalne budownictwa wiejskiego i leśnego (z wyjątkiem rodz. 186):1,5
- o konstrukcji trwałej
08- o konstrukcji drewnianej i innej

nietrwałej

3
09169, 198Inne budynki mieszkalne i niemieszkalne nie ujęte w poz. 01 do 08, w tym również budynki zastępcze z pudeł wagonowych oraz domki kempingowe o kubaturze powyżej 100 m310
502Budowle2,5 P(Z)
200, 203, 205, 206, 221, 222 i 290Bunkry, chłodnie przemysłowe i składowo-magazynowe, wieże przemysłowe, zbiorniki i komory podziemne, zbiorniki wieżowe (z wyjątkiem rodz. 202 i 204)
51202Silosy2 P(Z)
52 204Chłodnie kominowe i wentylatorowe:4
- o konstrukcji trwałej
53- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

7
542100 do 3Budowle górnicze:

wieże eksploatacyjne szybów wydobywczych, pomocniczych, wentylacyjnych, podsadzkowych itp., wieże nieprzenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych:

2-3
- o konstrukcji trwałej
55- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

5
562100 do 3Wieże przenośne do głębienia szybów i otworów wiertniczych7
572110Wykopy górnicze5-10
582111, 2, 6Sztolnie, wyrobiska upadowe, szyby ślepe i szybiki w górnictwie węglowym i poza górnictwem węglowym5-14
59211

212

220

3 do 5, 7 i 8,

0 do 3

0, 1

Chodniki, przecinki, szyby, podszybia, komory główne w górnictwie węglowym i poza górnictwem węglowym oraz magazyny podziemne i otwory wiertnicze2-7
60223,

236

0 do 3

0, 1, 5 do 9

Szamba, doły gnilne i zbiorniki chłonne, osadniki, budowle oczyszczalni wód i ścieków3
61230, 231Rurociągi przesyłowe gazu i sprężonego powietrza, stacje reprodukcyjno-pomiarowe, przewody sieci rozdzielczej gazu i sprężonego powietrza:4
- stalowe
62- żeliwne, azbestocementowe i inne1
63224, 225, 232, 233, 234Rurociągi przesyłowe parowe i ciepłownicze, przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej na potrzeby technologiczne przedsiębiorstw wraz z kanałami i tunelami dla rurociągów4
64224, 225, 232, 233, 234Rurociągi przesyłowe wody, rurociągi przemysłowe i przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej na potrzeby komunalne wraz z kanałami przechodnimi i nieprzechodnimi oraz tunelami2,5
65235

238

0, 1, 4, 6

10 do 12

Sieci rozdzielcze wodociągowe i przeciwpożarowe: żeliwne, stalowe, azbestocementowe i inne3 P
66255

257

4, 7

0 do 3, 8

Żurawie wodne i studzienki żurawiowe oraz wały i groble, jak na przykład: przeciwpowodziowe, melioracji podstawowych, gospodarstw rybackich itp.1,5
67236Przewody kanalizacyjne2 P
682370Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze ropy i innych cieczy, z wyjątkiem solanki4
692374, 6, 8Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze solanki10
702371, 4, 6, 8Rurociągi nietechnologiczne do innych cieczy, na przykład mleka, wód mineralnych itp.5
7123800Rurociągi podsadzkowe:33
- z rur stalowych
7201- z rur stalowych z wkładką bazaltową17
73240

247

0, 1

0 do 4

Drogi kolejowe i sieci elektrotrakcji kolejowej użytku niepublicznego (koleje piaskowe, górnicze z siecią i inne użytku niepublicznego)5
742400, 1Drogi kolejowe normalno- i wąskotorowe użytku publicznego1
752408Trasy (drogi) kolei linowych2
762470 do 4Sieci elektrotrakcji kolejowej na szlaku i na stacji, bez względu na napięcie1,5
77241

248

0 do 5, 9

0 do 2

Tory tramwajowe i rozjazdy oraz sieci elektrotrakcji tramwajowej i trolejbusowej3
78242, 243, 244, 245Drogi kołowe, ulice i place oraz budowle inżynieryjne dróg, ulic i placów oraz dróg kolejowych:1,5
- o konstrukcji trwałej
79- o konstrukcji nietrwałej5
80246Budowle stacyjne: rampy, perony itp.:2
- o konstrukcji trwałej
81- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

7
822500, 1, 2Budowle morskie i śródlądowe wodne: falochrony, nabrzeża skarpowe, oczepowe, pirsy, pomosty, estakady, mola i dalby:2
- o konstrukcji trwałej
83- o konstrukcji drewnianej i innej

nietrwałej

5
842503, 4Umocnienia brzegów morskich: nabrzeża, opaski, ostrogi, okładziny, ścianki, progi itp. oraz akwedukty, akweny portowe, tory wodne, głębia dokowa, kanały dojściowe do portów i przystani wodnych morskich:2
- o konstrukcji trwałej
85- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

7
862505Doki portowe zalądowione w portach morskich i śródlądowych4
87250

251

253

254

259

297

3, 4

0 do 2

0 do 5

0 do 3, 8

0 do 7

0 do 1

Budowle piętrzące (jazy, zapory, śluzy, przelewy itp.), kanały wodne żeglowne, żeglowno-energetyczne, przemysłowe i inne nierolnicze, kanały melioracji podstawowych, budowle regulacyjne na rzekach i potokach górskich, umocnienia brzegowe wód śródlądowych oraz pochylnie stoczniowe i slipy:1
- o konstrukcji trwałej
88- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

5
892513Budowle i konstrukcje hydrotechniczne podstawowe i pomocnicze w energetyce4
902550 do 4

6 do 9

Ujęcia i zrzuty wody powierzchniowe i systemem studni wierconych i kopanych (z wyjątkiem żurawi wodnych i studzienek żurawiowych), studnie kopane, ujęcia za pomocą galerii poziomej itp.2
912555Studnie wiercone5
92256Budowle uzdatniania wody, jak filtry pospieszne i powolne, pompownie, komory reakcyjne itp.2
93260, 261, 270, 271, 272Linie oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne kablowe3
94260, 261, 270, 271, 272Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne:3
- o konstrukcji trwałej
95- o konstrukcji nietrwałej4
96280 do 288Budowle sportowe:2 P
- o konstrukcji trwałej
97- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

3
98291Wieże przeciwpożarowe:1
- o konstrukcji trwałej
99- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

3
100292Anteny i urządzenia antenowe radiostacji i telestacji stałych5
101293Budowle oznakowania nawigacyjnego posadowione na lądzie i wodzie, jak latarnie morskie, nabieżniki, znaki świetlne, maszyny sygnalizacyjne itp., służące do nawigacji w portach i przystaniach morskich1,5 P
102294, 298Latarnie oświetleniowe oraz ogrodzenia i parkany3 P
1032950Kominy wolno stojące przemysłowe i inne:2 P
- murowane
1041, 3- żelbetowe3 P
1052, 4- stalowe5 P
106296Estakady, pomosty, podpory rurociągów itp.:2 P
- o konstrukcji trwałej
107- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej

4 P
10829930Inne budowle nie wymienione:20
- zadaszenia (powłoki) pneumatyczne i inne
10933- uzbrojenia chmielników, winnic, plantacji

wikliny, szkółek leśnych i inne

uzbrojenia zasadzeń wieloletnich

4
1100 do 2, 8- schrony przeciwstrzałowe w kopalniach,

kamieniołomach itp. oraz inne budowle

specjalnego przeznaczenia

4
111010, 011 i 018Budowle i urządzenia wodnomelioracyjne w zakresie melioracji szczegółowych i półpodstawowych (kanały i budowle piętrzące zaliczane do melioracji podstawowych ujęte są w poz. 66, 87 i 88)3
1503Kotły i maszyny energetyczne8,5
30, 31Kotły grzejne i parowe (z wyjątkiem ujętych w poz. 151)
151310, 311Kotły bloków energetyki zawodowej4
15232Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone5
320Turbiny parowe
153321Turbiny wodne3
154322Maszyny parowe tłokowe:5
- do 500 obrotów na minutę
155- powyżej 500 obrotów na minutę8,5
156323, 324, 325Silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe:7
- do 500 obrotów na minutę
157- do 1.000 obrotów na minutę10
158- powyżej 1.000 obrotów na minutę17
1593260 do 15,

20 do 22

Silniki powietrzne:7
- drewniane
16016 do 18,

23 do 26, 8

- stalowe4
16132700, 30 do 32, 60 do 62Koła wodne:5
- drewniane
16210 do 12,

40 do 42,

50 do 52,

70 do 72, 80 do 82

- stalowe i stalowo-drewniane4
1633280Silniki napędzane powietrzem sprężonym:25
- powietrzne tłokowe
16410 do 12- powietrzne wirnikowe25
16533Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone7
330 do 338Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone
166339Układy napędowe elektryczne skojarzone4
16734Agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze5
340Turbozespoły: generatory - turbiny parowe, z wyjątkiem ujętych w poz. 168
168340- w blokach energetyki zawodowej4
169341Turbozespoły: generatory - turbiny wodne3
170342, 343, 344, 345Zespoły elektroenergetyczne: generatory - silniki parowe tłokowe, silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie i gazowe7
171343, 344Zespoły elektroenergetyczne polowe o napędzie spalinowym12,5
172346Zespoły wiatrowe elektryczne5
173347Przetwornice7
20040, 3, 4, 5, 6Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania10
40Obrabiarki do metali skrawające ogólnego zastosowania
400Tokarki (z wyjątkiem rodz. 400 - 1, 2, 7, 8)
2014001, 2Tokarki tarczowe i karuzelowe7
2024007, 8Automaty tokarskie, tokarki rewolwerowe i z automatycznym cyklem pracy12,5
203401, 402, 411Wiertarki, wiertarko-frezarki, wytaczarki, frezarki wzdłużne i bramowe, karuzelowe, bębnowe10
204403Piły i pilnikarki10
205404Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice8,5
206405Szlifierki (z wyjątkiem szlifierek ze sterowaniem programowym ujętych w poz. 214)12,5
2074100 do 08, 12 do 17Obrabiarki do metali skrawające specjalne i specjalizowane14
410Tokarki specjalne i specjalizowane (z wyjątkiem rodz. 410 - 10, 11)
20841010, 11Tokarki specjalne dla hutnictwa i kolejnictwa8,5
209412, 413, 416Frezarki, piły, pilnikarki specjalne i specjalizowane, obrabiarki do uzwojeń i uzębień12,5
210414Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice specjalne i specjalizowane10
211415Szlifierki specjalne i specjalizowane, w tym szlifierki dla hutnictwa i kolejnictwa12,5
2124170Linie obróbcze z obrabiarek podstawowych (obrabiarki kombinowane)10
2134171, 2, 3Jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe i linie obróbcze złożone z obrabiarek specjalnych14
214417

405

4Obrabiarki specjalne (w tym szlifierki i obrabiarki ze sterowaniem programowym)12,5
21542Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych8,5
420Młoty i kuźniarki
216421Prasy do metali i tworzyw sztucznych oraz proszków spiekanych7
217422, 423, 424Maszyny do gięcia i prostowania, nitownice, nożyce do metali i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem rodz. 424 - 5 ujętego w poz. 372)7
218425Ciągarki10
219426Maszyny do skręcania i wyrobu sprężyn spiralnych12,5
220429Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych8,5
22143Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle spożywczym7
430Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania surowców, rozcierania i mieszania mas surowcowych, łamacze walcowe
2224310, 4Filtry (prasy) błotniarki, cedzidła mechaniczne5
2234311, 2, 3Filtry próżniowe, filtry z masą filtracyjną, filtry z płytami filtracyjnymi8,5
224432, 433, 434Pasteryzatory, maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania, napełniania, zamykania, korkowania, etykietowania butelek, słoi, puszek i tub, w tym również automaty z myjką (z wyjątkiem rodz. 434 - 01, 02)12,5
22543401, 02Zmywarki do słoi, zmywarki do słoi i puszek20
226435Maszyny i urządzenia do pakowania w torby i kartony (w tym również automaty do wytwarzania torebek lub kartoników fasonowych)8,5
227436Maszyny, urządzenia i aparaty do zamaczania, mycia, płukania i czyszczenia opakowań i butelek12,5
228439Inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym8,5
22944Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów8,5
440Pompy nurnikowe i tłokowe
230440z wyjątkiem:7
- tłoczących oleje
231440- tłoczących ciecze z zawiesinami, ciecze

pędne i wodę morską

12,5
232441Pompy wirowe (z wyjątkiem rodz. 441 - 01, 02 i 04)10
23344101Pompy wirowe tłoczące ciecze z zawiesinami, wodę morską, ciecze gęste oraz ciecze z materiałami ściernymi33
23444102, 04Pompy wirowe tłoczące solankę i inne ciecze żrące50
235442, 443Pompy rotacyjne i zębate

z wyjątkiem:

8,5
236442, 443- tłoczących ciecze kwaśne i ługi10
237444Sprężarki (z wyjątkiem rodz. 444 - 11 i 3)7
23844411Sprężarki amoniakalne i do gazów słabo korodujących7
2394443Sprężarki przewoźne10
240445Dmuchawy i ssawy7
241445z wyjątkiem:8,5
- tłoczących gazy słabo korodujące
242445- tłoczących gazy agresywnie korodujące12,5
243445- tłoczących gazy wyjątkowo agresywnie

korodujące

33
244446Wentylatory7
z wyjątkiem:
245446- pracujących w podwyższonej temperaturze10
246446- wyciągających gazy zanieczyszczone pyłami20
247446- pracujących w ciężkich warunkach w

przemyśle chemicznym, tj. w oddziałach

superfosfatu i fluorokrzemianu

50
248449Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów (z wyjątkiem rodz. 449-80 i 449-81)10
24944980Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów:10
- ręczne
25081- elektryczne i przepływomierze składowe do

paliw płynnych

17
25145Piece przemysłowe5
450Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem rodz. 450-50)
25245050Piece do przerobu surowca wielokomorowe7
253451Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem rodz. 451-0)5
2544510Piece koksownicze7
2554520, 2, 8Piece grzewcze (do nagrzewania wsadu przed przeróbką plastyczną oraz do suszenia)7
2564521Piece grzewcze (do obróbki cieplnej)8,5
257453Piece topielne7
2584540Piece do wypalania okresowe8,5
2594541Piece do wypalania kręgowe i wielokomorowe (pierścieniowe)7
2604542Piece do wypalania tunelowe5
261455Mieszalniki stalownicze i konwertory (z wyjątkiem rodz. 455-10, 455-11 i 455-2)7
26210, 11Konwertory do wytwarzania stali8,5
2632Konwertory rozkładni gazu7
264456Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości7
26546Aparaty do wymiany ciepła8,5
460 do 464, 466 do 469Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodz. 469-0)
266465Wymienniki przeponowe rurowe pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego20
267465Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody10
2684690Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu14
26947Maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych7
470, 471, 472Mieszalniki cieczy poza emaliowanymi
270470, 471, 472Mieszalniki cieczy emaliowane12,5
271473Skrubery5
272474Kolumny

z wyjątkiem:

7
273474- pracujących w optymalnych warunkach

pracy, na przykład w przemyśle naftowym

5
274474- nitracyjnych i denitracyjnych12,5
275475Aparaty bębnowe5
276476Aparaty walcowe skrobakowe7
2774770 do 4, 6 do 8Suszarki komorowe (z wyjątkiem rodz. 477-5)5
2784775Suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami10
279479Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodz. 479-0)7
2804790Odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu14
281480, 1, 8Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania7
480Elektrolizery (z wyjątkiem rodz. 480-2, 3)
2824802, 3Elektrolizery do otrzymywania metali z roztworów oraz z roztopionych soli8,5
283481Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrochemicznym17
284482Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym17
285483Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali12,5
2864841Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia za pomocą gazu:17
Przenośne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i przenośne maszyny do cięcia termicznego i metodami pokrewnymi
2872, 4Stacjonarne wytwornice acetylenu wysokiego ciśnienia i stacjonarne maszyny do cięcia termicznego8,5
2885, 7, 8Osprzęt specjalny do spawania, cięcia tlenem i procesów pokrewnych i osprzęt pomocniczy do spawania i cięcia łukowego (zbiorniki topika, układy chłodzenia, uchwyty elektromagnetyczne itp.)10
2890Urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego20
2903Zgrzewarki oporowe i tarcicowe oraz przetwornice spawalnicze (spawarki wirujące)14
29160, 68Urządzenia do metalizacji natryskowej12,5
29261Urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi14
293485Urządzenia chłodnicze nieprzenośne7
294486Urządzenia chłodnicze przenośne10
29549Pozostałe maszyny i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania10
490, 491Maszyny analityczno-kalkulacyjne systemu kart dziurkowanych oraz maszyny matematyczne (komputery)
3505Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe7
50Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
500Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej
3515012 do 8Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych (z wyjątkiem rodz. 501-0, 1)10
3525010, 1Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe25
353502Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych (z wyjątkiem rodz. 502-20, 502-33)8,5
35450220Krajarki do włókna10
35550233Odgazowywacze20
356503Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych10
357504Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego7
358505Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, kwasu siarkowego i nawozów fosforowych (z wyjątkiem rodz. 505-1, 505-31, 505-80 i 81)8,5
35950580, 81Cyklony i filtry10
3605051Piece prażalnicze fluidyzacyjne stosowane przy produkcji kwasu siarkowego7
36150531Maszyny wycinające superfosfat z komory12,5
3625060, 3 do 8Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych (z wyjątkiem rodz. 506-1, 506-2)7
3635061, 2Aparaty do rektyfikacji powietrza5
3645072, 3, 4Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego (z wyjątkiem rodz. 507-0, 1, 8)5
3655070Wieże ekstrakcyjne10
366507

515

1, 8

0, 1, 2, 8

Agitatory, oksydatory i kotły do destylacji bezpłomieniowej lub koksowej oraz maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze7
36751Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, odlewnicze i torfiarskie oraz geodezyjno-kartograficzne17
510Maszyny i urządzenia wiertnicze
368511Maszyny górnicze25
369511Obudowa zmechanizowana20
370512Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych8,5
371513Maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej rud i węgla (z wyjątkiem przenośników ujętych w poz. 583)8,5
372514

424

0, 1, 3 do 6

5

Maszyny i urządzenia hutnicze, aglomerowni, wielkopiecowe, walcowni, tabor hutniczy, nożyce hutnicze do cięcia na gorąco (z wyjątkiem rodz. 514-2)7
3735142Maszyny i urządzenia hutnicze stalowni8,5
374516Maszyny i urządzenia odlewnicze14
375517Maszyny i urządzenia torfiarskie10
37651801 do 04,

10 do 12

Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych (z wyjątkiem rodz. 518-00, 2)20
37751800Aparatura grawimetryczna14
3785182Aparaty i urządzenia do pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych14
379520 do 5, 8

81, 82

Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich7
520

529

Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego oraz maszyny do produkcji elementów z lastrico i kamienia sztucznego
380521Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego12,5
381522Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego14
382523Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego5
383524Maszyny i urządzenia przemysłu izolacyjnego i korkowego (z wyjątkiem rodz. 524-34, 40)12,5
38452434Piece do trampowania głowic "Hagera"33
38552440Piece do topienia żużlu wielkopiecowego i bazaltu25
386525Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych (z wyjątkiem rodz. 525-31)10
38752531Autoklawy8,5
388526Maszyny i urządzenia przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej8,5
389527Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła8,5
390528Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych; maszyny do profilowania ściernic12,5
391529Maszyny i urządzenia do produkcji innych materiałów budowlanych (z wyjątkiem rodz. 529-81 i 82 ujętych w poz. 379)12,5
39253Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych12,5
531Maszyny specjalne do wyrobów galanterii metalowej
393532Maszyny do wyrobów metalowych (z wyjątkiem rodz. 532-003, 022, 100)10
394532003, 022, 100Maszyny wielooperacyjne do produkcji śrub, walcarki do gwintów rolkowe, automaty do tłoczenia nakrętek12,5
395533Maszyny i urządzenia do wyrobu kabli i przewodów elektrycznych (pancerki, skręcarki fazowe, kotły do impregnacji i wulkanizacji, prasy do oboławiania kabli) (z wyjątkiem rodz. 533-30 do 38)10
39653330 do 38Maszyny do ogumowania i mas plastycznych10
397534Maszyny i urządzenia do wyrobu akumulatorów, baterii, w tym linie produkcyjne zawierające piece do topienia ołowiu (z wyjątkiem rodz. 534-32 i 33)10
39853432, 33Młyny do produkcji pyłu tlenków ołowiu, młynki kulowe do mielenia chemikaliów10
3995357Urządzenia do produkcji półprzewodników17
4005350 do 4, 08Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektrycznych (z wyjątkiem rodz. 535-002, 003, 03, 0301, 111, 127, 05, 07, 37, 5, 6)12,5
401535002, 003,

03, 05

Urządzenia do trawienia oraz galwanicznego pokrywania rdzeni, wytwarzania kwasu wolframowego i molibdenowego12,5
4025350301, 07, 111, 127Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego, maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, do produkcji węglanów i past emulsyjnych17
40353537, 5, 6Maszyny i urządzenia do produkcji półfabrykatów z materiałów izolacyjnych, maszyny i urządzenia do trzonkowania, wyświecania i wykańczania lamp elektrycznych, aparatura i urządzenia do kontroli (z wyjątkiem rodz. 535-614)12,5
404535614Projektory8,5
405536, 537Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych oraz maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów7
406538Maszyny i urządzenia do nawijania cewek i izolacji silników, transformatorów i kondensatorów10
407540, 1, 21, 34, 72Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne8,5
540Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinania drzew oraz maszyny i urządzenia do pierwiastkowej obróbki drewna
408540,

544

549

wszystkie pozostałe zbiory rodz. 540 nie ujęte w poz. 407

0 do 4, 8

0 do 1, 8

Maszyny, urządzenia i aparaty do wtórnej obróbki drewna i do produkcji wyrobów z drewna oraz z materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami10
409541, 542Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji fornirów, płyt stolarskich, sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych (z wyjątkiem rodz. 541-8, 542-20, 542-21, 542-30, 542-31, 542-042 i 542-7)10
410541

542

8

20, 21, 30, 31, 042, 7

Suszarnie do fornirów, suszarnie rolkowe i maszyny odwadniające, prasy7
411543Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek7
412545, 546Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy, papieru i tektury5
413547Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych8,5
4145480Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego4
4155481Maszyny i urządzenia do mechanicznego wykonywania formy8,5
4165482, 3, 5Maszyny i aparaty do fotomechanicznego i chemicznego wykonania formy drukującej, maszyny i aparaty do odtwarzania formy, prasy hydrauliczne do matrycowania i tłoczenia na zimno i gorąco, maszyny introligatorskie8,5
4175484Maszyny do druku oraz sprzęt pomocniczy do druku; maszyny dociskowe i powielacze offsetowe (z wyjątkiem rodz. 548-40 i 41)10
41854840Maszyny arkuszowe typograficzne, offsetowe, rotograwiurowe10
41954841Maszyny rotacyjne typograficzne działowe, gazetowe oraz rotograwiurowe, offsetowe i fleksograficzne7
4205486, 8Maszyny poligraficzne pomocnicze i inne10
42155Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry10
550Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych
422551Maszyny przędzalnicze (z wyjątkiem rodz. 551-81)8,5
42355181Maszyny do teksturowania przędzy12,5
424552Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin8,5
425553Maszyny tkackie (z wyjątkiem rodz. 553-2)7
4265532Krosna bezczółenkowe12,5
427554Maszyny dziewiarskie płaskie i osnowowe (z wyjątkiem rodz. 554-00, 02, 03, 2, 34)8,5
42855402, 03, 2, 34Maszyny okrągłe dziewiarskie i pończosznicze10
42955400Maszyny kotonowe dziewiarskie i pończosznicze7
430555Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie (z wyjątkiem rodz. 555-60 do 63 i 65 do 68)7
43155560 do 63, 65 do 68Maszyny do obróbki szlachetnej12,5
432556Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu7
433557Maszyny szwalnicze i odzieżowe (z wyjątkiem rodz. 557-5, 6, 7)12,5
4345575 do 7Maszyny do produkcji guzików z mas plastycznych, drewna i innych tworzyw8,5
4355580Maszyny i urządzenia do produkcji artykułów technicznych7
4365581, 4Maszyny i urządzenia do produkcji obuwia i do wyrobu galanterii ze skóry i tworzyw10
4375582, 3Maszyny i urządzenia do wyprawiania skór i wyrobu sztucznej skóry10
4385585, 6Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów futrzarskich i do wyrobu rękawiczek10
4395587Maszyny i urządzenia do wyrobu ekstraktów garbarskich8,5
44055874Maszyny i urządzenia do wyrobu farb garbarskich7
4415590Maszyny i urządzenia do wyrobów włókienniczych typu przędzin i włóknin8,5
44256Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych5
560Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego (z wyjątkiem rodz. 560-10 do 13, 42, 43, 66, 73 do 75)
44356010 do 13, 42, 43, 66, 73 do 75Łapacze liści, słomy, miazgi wysłodkowej, koła podnośne, pompy do buraków, wirówki cukrownicze, automatyczne dyfuzje ciągłe, urządzenia do suszenia wysłodków8,5
444561Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego (z wyjątkiem rodz. 561-00, 202, 203, 31, 6)7
44556100, 202, 203, 31Kadzie zalewne, urządzenia i aparaty fermentowni piwa, naczynia leżakowe, kadzie fermentacyjne otwarte i zamknięte4
4465616Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wód gazowanych, maszyny impregnacyjne12,5
447562Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu drożdżowego8,5
448563Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu spirytusowego7
449564Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu octowego7
450565Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego7
451566Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego7
452567

571

1Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu zbożowo-młynarskiego oraz do produkcji makaronu7
453568Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem rodz. 568-40 do 48)10
45456840 do 46Piece piekarnicze ceramiczne7
45556847, 48Piece piekarnicze cyklotermiczne i specjalne14
45657Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych8,5
570Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego
457571Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spożywczych (z wyjątkiem rodz. 571-1, 30, 31, 8)8,5
45857130, 31, 8Autoklawy do hydrolizy, neutralizatory stalowe, neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane33
4595720 do 5, 80Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego7
4605726, 81Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu zielarskiego10
461573Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego14
462574Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego12,5
4635750Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego:8,5
Maszyny i urządzenia do produkcji oleju i margaryny
4641, 2Maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania oraz do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego8,5
465576Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego8,5
466577Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego10
467578Maszyny i urządzenia gastronomiczne12,5
468579Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych (z wyjątkiem rodz. 579-000, 003, 01, 02)7
469579000, 003, 01, 02Destruktory, młynki młotkowe, maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych20
47058Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych17
580Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych (z wyjątkiem wibromłotów)
471581Maszyny do robót budowlanych (z wyjątkiem rodz. 581-2, 31 i 4)20
4725812, 31, 4Wibratory, zacieraczki do tynku i wibromłoty50
473582Maszyny do robót drogowych (z wyjątkiem rodz. 582-001, 115, 22, 3, 10)17
474582001Walce statyczne10
475582115Pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności7
47658222Odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM7
4775823Szczotki mechaniczne i osprzęt roboczy do utrzymania dróg25
47858210Maszyny do budowy nawierzchni betonowych10
4795830Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla4
4805831Koparki w piaskowniach przemysłu węglowego4
481584Maszyny do robót torowych12,5,
48259Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej10
590 do 599Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej
5506Urządzenia techniczne4
60Zbiorniki naziemne
600, 601Zbiorniki naziemne z cegły, betonowe i żelbetowe

z wyjątkiem:

551600, 601- zbiorników z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego10
552602Zbiorniki naziemne drewniane7
553603Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych4
554604Zbiorniki naziemne stalowe4
z wyjątkiem przeznaczonych do:
555604- produktów naftowych5
556604- kwasów i ługów oraz nitrozy7
557604- kwasu siarkowego rozcieńczonego i solanki amoniakalnej12,5
558605Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych10
55961Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej:5
610 do 615- stałe
560610 do 615- przewoźne14
56162Urządzenia tele- i radiotechniczne7
620Urządzenia radionadawcze
562621Urządzenia radiokomunikacyjne (dopuszcza się amortyzowanie tych urządzeń łącznie z systemami antenowymi - poz. 100 według stawki 12,5%)12,5
563622Urządzenia elektroakustyczne8,5
564623Urządzenia teletransmisji przewodowej, z wyjątkiem zasilaczy (wzmacniaków) prostownikowych ujętych w poz. 5677
5656237Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia4
566624Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne8,5
567626, 627 6230 i 1Łącznice telefoniczne, telegraficzne łącznie z telegraficznymi zasilaczami (wzmacniakami) prostownikowymi5
568629Inne urządzenia tele- i radiotechniczne7
56963Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające5
630Transformatory
570631Zespoły prostownikowe7
571632Kondensatory statyczne5
572633, 634Baterie akumulatorów elektrycznych stałych (stacyjnych) i przewoźnych20
57364Dźwigi i przenośniki (transportery)7
640Dźwigi osobowe i towarowe
574641Dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi (z wyjątkiem rodz. 641-63, 70, 71, 84)14
57564163Kołowroty10
57664170Wyciągi kopalniane4
57764171Wyciągi kopalniane przy głębieniu szybów7
57864184Wyciągi (napędy) kolei linowych5
579642Żurawie (dźwigi przeładunkowe), z wyjątkiem rodz. 642-310
5806423Żurawie jezdniowe pracujące w budownictwie14
581643Przenośniki

z wyjątkiem:

14
582643- urządzeń (przenośników) mechanizacji poczty10
5836440, 1, 2, 3, 4Przenośniki w kopalniach i w zakładach przetwórczych rud i węgla17
5846445Przenośniki kopalń odkrywkowych5
5856446Przenośniki zakładów przeróbki mechanicznej węgla i rud8,5
586645Przenośniki powietrzne i wodne7
587646Suwnice i wsadzarki5
588647Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice4
589648Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe4
59065Pozostałe urządzenia przemysłowe10
650Przekładnie
591651Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych (z wyjątkiem rodz. 651-6, 7)5
5926316, 7Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych z żeliwa krzemowego i ołowiane12,5
593652, 653Urządzenia wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne użytkowane:7
- w warunkach normalnych
594- w warunkach utrudnionych (przepływ przez

urządzenia powietrza zanieczyszczonego

pyłami lub gazami powodującymi korozję)

12,5
595654Urządzenia techniczne i technologiczne do uzdatniania wody i do oczyszczania ścieków (z wyjątkiem rodz. 654-5)8,5
5966545Urządzenia do dezynfekcji wody10
597655Urządzenia do oczyszczania gazów7
598656Urządzenia do odpopielania i odżużlania7
599657Akumulatory hydrauliczne4
600659Pozostałe urządzenia przemysłowe nie wymienione7
60166Urządzenia nieprzemysłowe4
660Wagi wozowe, wagonowe i inne wbudowane
602661Urządzenia pralni (z wyjątkiem rodz. 661-2, 3 i 4)10
6036612, 3, 4Urządzenia pralni: wirówki i prasownice do bielizny oraz prasy do bielizny i odzieży5
604662Projektory stacjonarne 35 mm i 70 mm, rzutniki, epidiaskopy i inne urządzenia projekcyjne (z wyjątkiem rodz. 662-1 i 5)12,5
6056621Projektory przenośne 16 mm i 35 mm14
6066625Ekrany kinowe20
607663Urządzenia gaśnicze7
608664Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych (z wyjątkiem rodz. 664-1)14
6096641Aparaty kontrolno-pomiarowe elektryczne i elektroniczne do mierzenia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych:20
610668Urządzenia techniczne teatralne5
611669Inne urządzenia nieprzemysłowe7
612680Urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów5
613681Kontenery14
6507Środki transportowe4
70, 73Tabor szynowy naziemny (z wyjątkiem rodz. 700-52 oraz 700 do 706-7)
65170052Wagony towarowe samowyładowcze5
652700 do 7067Drezyny i przyczepy do drezyn12,5
653710Kolejowy tabor szynowy podziemny7
710 do 712Lokomotywy (z wyjątkiem lokomotyw akumulatorowych rodz. 710-01 do 03, 711-01 do 03, 712-01 do 03)
654710 do 71201 do 03Lokomotywy akumulatorowe12,5
655710 do 71210 do 14Wozy kopalniane12,5
656720 do 8Tramwajowy tabor szynowy (normalno-i wąskotorowy)5
720, 721Tramwajowy tabor szynowy
65774Pojazdy mechaniczne17
740Motocykle
6587410, 1Samochody osobowe17
65974200 do 02,

10 do 12,

20 do 22,

30 do 32

Samochody ciężarowe (w tym dostawcze) o ładowności do 2,5 tony oraz mikrobusy do 12 miejsc (mikrobusy powyżej 12 miejsc ujęto w poz. 665); przez ładowność rozumie się określony przez wytwórcę ciężar ładunku, jaki może być przewieziony przez dany samochód; nie wlicza się do ładowności wagi załogi, paliwa, wyposażenia itp.20
66074203 do 04,

13 do 14,

23 do 24,

33 do 34,

43 do 44

Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 2,5 tony do 7 ton, z wyjątkiem samowyładowczych17
66174203 do 04, 13 do 14, 23 do 24, 33 do 34, 43 do 44Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 2,5 tony do 7 ton - samowyładowcze20
66274225, 35, 45Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 7 ton do 14 ton17
66374226, 36, 46Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe do naczep) o ładowności powyżej 14 ton14
6647440, 1Autobusy i autokary:20
- z silnikiem o mocy do 155 KM (z wyjątkiem

mikrobusów ujętych w poz. 659)

6652, 3- z silnikiem o mocy powyżej 155 KM14
6667430, 1,

3 do 8

Samochody specjalne (dźwigi, cysterny, zbiorniki cementu, chłodnie, warsztaty, samochody specjalne dla celów kulturalno-oświatowych, gospodarki komunalnej, barobusy itp. (z wyjątkiem rodz. 743-2)8,5
6677432Samochody pożarnicze10
6687450, 1Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym12,5
669746Ciągniki12,5
670Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem przyczep i naczep mieszkalnych oraz gospodarczych):14
7470, 1- ciężarowe o ładowności do 19 ton
7480, 1, 2 i 3- autobusowe
671747

748

jak wyżej- ciężarowe o ładowności powyżej 19 ton i

rolnicze ciągnikowe

12,5
672747, 748Przyczepy i naczepy mieszkalne oraz gospodarcze12,5
67375Tabor konny12,5
750 do 755Tabor konny
67476Pozostały tabor bezszynowy12,5
760 do 765Pozostały tabor bezszynowy
6757680, 3Wagony kolei wahadłowej dwulinowej oraz rewizyjno-ratownicze8,5
6767681Wagony kolei okrężnej dwulinowej10
6777682, 4Krzesełka kolei okrężnej jednolinowej i krzesełka siodłowe12,5
67877Tabor pływający5
Tabor transportu morskiego
770, 771Statki morskie: towarowe, pasażerskie, rybackie i promy (dopuszcza się zwiększenie stawki oraz jej różnicowanie w poszczególnych okresach w zależności od rodzaju statku i koniunktury)
67977013Kontenery pływające12,5
6807720 do 2, 8Tabor techniczny i ratowniczy morski (doki, pontony itp.)4
681773

774

1, 2

0, 2 i 3

Tabor transportu śródlądowego5
Statki pasażerskie, promy, holowniki, pchacze, statki inspekcyjne, barki holowane, motorówki, pogłębiarki, lodołamacze i pozostały tabor z napędem i bez napędu (z wyjątkiem rodz. 773-1010, 773-203, 774-1, 774-8)
6827731010Wodoloty oraz łodzie różnego typu10
683773

774

203

1

Barki pchane oraz szalandy7
684774

778

8Pozostały tabor techniczny i ratowniczy oraz inny tabor pływający4
6857830, 31, 32Tabor lotniczy12,5
780Samoloty pasażersko-transportowe do 5,7 tony
68678033Samoloty pasażersko-transportowe powyżej 5,7 tony10
687781Śmigłowce (wiropłaty)10
688782Szybowce17
690Inne nie wymienione maszyny, urządzenia i środki transportowe12,5
7008Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie17
800Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.
701801Wyposażenie laboratoryjne (z wyjątkiem rodz. 801-0)17
7028010Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych20
703802Sprzęt i wyposażenie medyczne (aparatura), z wyjątkiem rodz. 802-010
7048020Aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii20
705803Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych12,5
706804Wyposażenie cyrków20
707805Wyposażenie teatrów, kin itp. (z wyjątkiem rodz. 668, 805-0)7
7088050Instrumenty muzyczne5
709806Kioski, budki, domki kempingowe o kubaturze poniżej 100 m3:8,5
- o konstrukcji trwałej i mieszanej na

fundamencie trwałym

710- o konstrukcji drewnianej lub innej

nietrwałej na fundamencie trwałym

12,5
711- pozostałe17
712808Inne nie wymienione14
75000Zasadzenia wieloletnie10
008Plantacje wikliny
Objaśnienia

1. Przewidywany okres użytkowania przyjęty za podstawę ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej oblicza się według wzoru:

100

E = --------

So

w którym:

E = okres użytkowania zaokrąglony w górę do pełnych lat,

So = określona w wykazie roczna stawka amortyzacyjna.

2. Budynki i budowle o konstrukcji trwałej są to obiekty o konstrukcji nośnej pionowej (jak ściany, słupy, filary itp.), wykonanej z betonu, żelbetu, kamienia, cegły, stali lub innych materiałów o podobnej trwałości bez względu na rodzaj stropu. W mostach i wiaduktach decyduje materiał o tej samej trwałości, użyty do konstrukcji nośnej, a w drogach - rodzaj podłoża nośnego.

3. Budynki i budowle o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej są to obiekty o konstrukcji nośnej, jak w ust. 2, wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych, muru pruskiego, gliny, blachy falistej i innych materiałów o podobnej trwałości. Do budynków i budowli nietrwałych zalicza się również obiekty o konstrukcji nośnej mieszanej, to jest wykonanej z materiałów trwałych i nietrwałych.

4. Od budynków i budowli użytkowanych w warunkach pogorszonych, które oznaczono w wykazie literą "P", lub w warunkach złych, które oznaczono w wykazie literą "Z", nie przystosowanych do tych warunków ze względu na konstrukcję lub tworzywo albo zabezpieczenie antykorozyjne, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacyjnych. W tym celu należy pomnożyć właściwe dla danych budynków lub budowli stawki amortyzacyjne ustalone w wykazie dla warunków normalnych - przez współczynnik określony w § 5 ust. 4 rozporządzenia.

Za pogorszone warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

Za złe warunki użytkowania uważa się użytkowanie budynku lub budowli pod ciągłym wpływem silnej agresji chemicznej, w razie gdy są to obiekty, w których wytwarza się, stosuje w produkcji lub przechowuje agresywne środki chemiczne. Dotyczy to również wypadków silnego działania na budynek lub budowlę agresywnych środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty, znajdujące się w pobliżu.

5. Stawki amortyzacyjne innych niż budynki i budowle środków trwałych ustalone są przy założeniu dwu- lub - przy ruchu ciągłym - trzyzmianowej pracy. Od poszczególnych maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych i taboru transportu i śródlądowego użytkowanych mniej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych bądź w warunkach pogorszonych w stosunku do przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej (np. pod ziemią, pod wpływem agresji chemicznej, w warunkach terenowych), a do tego nie przystosowanych, od maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, stanowiących przedmiot stałego, odpłatnego najmu (bez obsługi) na rzecz ludności, w tym także rolników, jak również od określonych maszyn i urządzeń, zaliczonych do grupy 4-6 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, charakteryzujących się szczególnie szybkim postępem techniczno-ekonomicznym, lub użytkowanych - mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym - w ciągu trzech zmian, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując obniżone lub podwyższone stawki amortyzacyjne. W tym celu należy pomnożyć właściwą dla danego środka trwałego stawkę amortyzacyjną przez odpowiedni współczynnik określony w § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia.

6. Podwyższone stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych zakupionych lub nieodpłatnie przejętych oraz zmodernizowanych w drodze inwestycji, a także o krótszym przewidywanym okresie użytkowania od okresu przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie, w szczególności na skutek ograniczenia zasobów złóż lub czasu produkcji określonych produktów, jak również ograniczenia z góry okresu użytkowania (§ 5 ust. 6 rozporządzenia), oblicza się:

a) gdy w ewidencji ujmuje się jedynie wartość początkową środka trwałego, według wzoru:

100

So = ------

Es

b) gdy w ewidencji ujmuje się zarówno wartość początkową jak i umorzenia środka trwałego, według wzoru:

Wp1 x 100

So = ------------

Wp2 x Es

w których:

So = roczna stawka amortyzacyjna,

Es = przewidywany skrócony okres użytkowania środka trwałego w latach,

Wp1 = nie umorzona część wartości początkowej (brutto) środka trwałego na dzień ustalenia podwyższonej stawki amortyzacyjnej,

Wp2 = wartość początkowa (brutto) środka trwałego, dla którego ustala się podwyższoną stawkę amortyzacyjną.

7. Podwyższone stawki amortyzacyjne budowli związanych z eksploatacją złóż górniczych, wyliczone według zasad określonych w ust. 6, nie mogą być niższe od dolnej granicy ani wyższe od górnej granicy stawek podanych w wykazie w granicach "od" - "do".

8. Ustalone w sposób określony w ust. 5, 6 i 7 stawki amortyzacyjne podlegają weryfikacji co najmniej co 5 lat (w latach kończących się na 0 i 5) w celu uwzględnienia ewentualnych zmian okresu użytkowania środków trwałych. Łączny okres użytkowania po weryfikacji nie może być jednak dłuższy od przyjętego za podstawę ustalenia stawki amortyzacyjnej określonej w wykazie.

9. Jeżeli dla określonego środka trwałego uzasadnione jest obliczenie podwyższonej stawki amortyzacyjnej, a zachodzą jednocześnie dwie lub więcej okoliczności, o których mowa w ust. 2-7, to stosuje się do tego środka wyższą stawkę amortyzacyjną.

10. Obliczone według zasad określonych w ust. 2-9 podwyższone stawki amortyzacyjne zaokrągla się w górę, a stawki obniżone zaokrągla się w dół, ustalając je w wysokości najbliższej następujących stawek: 50%, 33%, 25%, 20%, 17%, 14%, 12,5%, 10%, 8,5%, 7%, 5%, 4%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1%.