Algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1605 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań lub rodzajów zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", a także zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok.
Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu samorządowi:
1)
wojewódzkiemu - na realizację zadań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 36 ustawy;
2)
powiatowemu - na realizację zadań określonych w art. 11, art. 12a, art. 13, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8, art. 36, art. 38 oraz art. 40 i art. 41 ustawy.
 Wysokość środków Funduszu dla samorządu wojewódzkiego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sw - roczna wysokość środków Funduszu dla województwa w przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

F - kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy wojewódzkie,

Bw - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie w, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "GUS",

l - liczba województw,

Nw - liczba osób niepełnosprawnych w województwie w, gdzie:

Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np = Ndp +Nmp

Ndp - liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie NdP = Dp x ad

ad - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp - liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp - liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x am

Mp - liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

am - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmw - środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania zakładów aktywności zawodowej dla województwa w wyliczone według wzoru:

Hw = Uw x K

Uw - liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej, wynikająca z podpisanych umów, których stroną jest województwo w do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

K - kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej, w wysokości:

1) 222 750 zł w 2019 r.;

2) 25 000 zł w 2020 r. i 2021 r.;

3) 28 500 zł w 2022 r.;

4) 31 000 zł w 2023 r. i w latach następnych.

Wysokość środków Funduszu dla samorządu powiatowego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Sp - roczna wysokość środków Funduszu dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

R - kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe,

Bp - liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie p. wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych GUS,

L - liczba powiatów,

Np - liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np =Ndp +Nmp

Ndp - liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie: Ndp = Dp x ad

ad - wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp - liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp - liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie: Nmp = Mp x am

Mp - liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

am- wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS,

Wp - środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla powiatu p wyliczone według wzoru:

Wp = Up x T

gdzie:

Up - liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat p do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

T - kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4.

1. 
Ustalenie maksymalnych kwot zobowiązań dla poszczególnych zadań, wykazywanych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, następuje w drodze spisu umów zawartych przez samorząd województwa lub powiatu, przeprowadzonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2.  2
 Maksymalna kwota zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2019 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej jest wyliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej wynikającej z podpisanych umów przez województwo do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej w wysokości:
1)
22 750 zł w 2019 r.;
2)
25 000 zł w 2020 r. i 2021 r.;
3) 3
 28 500 zł w 2022 r.
4) 4
 31 000 zł w 2023 r. i w latach następnych.
3. 
Maksymalna kwota zobowiązań samorządu powiatowego do wypłaty w 2018 r. i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej jest wyliczana jako iloczyn liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, o której mowa w ust. 4.
4.  5
 Wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:
1)
w 2019 r. - 18 096 zł;
2)
w 2020 r. - 20 496 zł;
3)
w 2021 r. - 21 696 zł;
4) 6
 w 2022 r. - 25 896 zł;
5) 7
 w 2023 r. - 27 696 zł;
6) 8
 w 2024 r. - 29 496 zł;
7) 9
 w 2025 r. i w latach następnych - 31 296 zł.
1. 
Zarząd Funduszu informuje samorządy wojewódzkie i powiatowe o wielkości środków Funduszu określonych algorytmem przypadających danej jednostce na realizację w danym roku zadań, które są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. 
Zarząd Funduszu przekazuje samorządom informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 35c ust. 1 ustawy, za okres roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok. Informacja ta powinna zawierać:
1)
nazwę jednostki samorządu terytorialnego;
2)
kwotę środków Funduszu na realizację zadań samorządu wojewódzkiego lub powiatowego;
3)
dane zastosowane do obliczeń wysokości środków Funduszu, przypadających samorządowi wojewódzkiemu lub powiatowemu.
1. 
Środki Funduszu, o których mowa w § 6 ust. 1, powiększa się o faktycznie poniesione koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd, jednak nie więcej niż o 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.
2. 
Prezes Zarządu Funduszu przekazuje środki Funduszu w ciągu roku, w tym także w formie zaliczek, w terminach umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych przez samorządy wojewódzkie lub powiatowe zadań, nie dłuższych niż 14 dni od dnia złożenia przez samorząd wniosku o przekazanie środków, jednakże z uwzględnieniem możliwości finansowych Funduszu, stopnia wykorzystania przez samorząd środków przekazanych i stanu wyodrębnionego rachunku bankowego, potwierdzonego kopią wyciągu bankowego na dzień sporządzenia wniosku o przekazanie środków.
3. 
Przekazanie środków Funduszu następuje po dokonaniu rozliczenia środków Funduszu za poprzedni okres oraz po przedłożeniu Prezesowi Zarządu Funduszu informacji o:
1)
nazwie banku, który prowadzi jeden wyodrębniony rachunek bankowy środków Funduszu dla samorządu, oraz o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego;
2)
każdej zmianie numeru wyodrębnionego rachunku bankowego, z załączeniem dowodu zamknięcia poprzedniego rachunku i przeniesienia środków Funduszu z poprzedniego wyodrębnionego rachunku bankowego na nowy wyodrębniony rachunek bankowy.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do środków Funduszu określonych w planie finansowym na 2003 r. i planów finansowych na lata następne.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 223), z tym że stosuje się:
1)
§ 7 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia 2001 r.;
2)
§ 4 ust. 2-5 tego rozporządzenia - do ustalania maksymalnych kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 stycznia 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 października 2019 r., zob. § 3 rozporządzenia zmieniającego.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U.2022.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2022 r.

2 § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 października 2019 r., zob. § 3 rozporządzenia zmieniającego.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

3 § 5 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U.2022.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2022 r.
4 § 5 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U.2022.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2022 r.
5 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2019 r. (Dz.U.2019.1898) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 października 2019 r., zob. § 3 rozporządzenia zmieniającego.
6 § 5 ust. 4 pkt 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U.2022.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2022 r.

7 § 5 ust. 4 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U.2022.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2022 r.
8 § 5 ust. 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U.2022.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2022 r.
9 § 5 ust. 4 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. (Dz.U.2022.2128) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2022 r.