Algieria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Algier.1964.07.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.12.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 1966 r.

UMOWA
MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM ALGIERSKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ I LUDOWEJ O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ,
podpisana w Algierze dnia 22 lipca 1964 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 22 lipca 1964 roku podpisana została w Algierze Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej o współpracy kulturalnej o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA

MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM ALGIERSKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ I LUDOWEJ O WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Algierskiej Republiki Demokratycznej i Ludowej,

dążąc do rozwoju całości stosunków kulturalnych między obu krajami, w celu pomnożenia i zacieśnienia więzów przyjaźni łączących narody polski i algierski,

postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i w tym celu wyznaczyły swych Pełnomocników, a mianowicie: (pominięto),

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Umawiające się Strony zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie informacje o swych doświadczeniach i działalności w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, szkolnictwa, kultury fizycznej i sportu, a to poprzez wysyłanie delegacji i przedstawicieli nauki i kultury, poprzez wymianę informacji i dokumentacji o charakterze oświatowym i kuturalnym, organizowanie wystaw, koncertów i innych imprez artystycznych i sportowych.

Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w artykule 1 będzie dokonywana w wyniku porozumienia między kompetentnymi organami Rządów. Każda z Umawiających się Stron dołoży starań wszystkimi możliwymi środkami dla zapewnienia pełnego sukcesu tych wymian kulturalnych.

Obie Umawiające się Strony będą czuwać nad przestrzeganiem i ochroną praw autorskich obywateli Strony drugiej.

Każda z Umawiających się Stron odda do dyspozycji obywatelowi Strony drugiej stypendia w celu umożliwienia im studiów na uniwersytetach i wyższych uczelniach w zakresie przedmiotów, które zostaną ustalone w drodze porozumienia między Stronami.

Osoby korzystające ze stypendiów przewidzianych w artykule 4 będą wyznaczane przez kompetentne organa Rządów obu krajów.

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie radia i telewizji oraz wymianę filmów ich własnej produkcji (filmy długometrażowe, naukowe i filmowe kroniki aktualności) w oparciu o umowy zawarte w tym celu między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Obie Strony rozpatrzą wszelkie możliwości uznania wydawanych przez uczelnie drugiej Strony dyplomów i zaświadczeń o odbytych studiach - w celu zawarcia odrębnej umowy regulującej tę kwestię.

Dla realizacji postanowień niniejszej Umowy przedstawiciele obu Stron opracują co roku plan, którego wykonanie powierzone będzie kompetentnym organom każdej z Umawiających się Stron.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres trzech lat i ulega automatycznie przedłużaniu na dalsze trzyletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na trzy miesiące przed upływem danego okresu.

Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Algierze.

Sporządzono w Algierze dnia 22 lipca 1964 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 18 grudnia 1964 roku.