[Przedmiot regulacji; cel akredytacji] - Art. 1. - Akredytacja w ochronie zdrowia. - Dz.U.2016.2135 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji; cel akredytacji] - Akredytacja w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2016 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji; cel akredytacji]
1. 
Ustawa określa zasady i tryb udzielania akredytacji.
2. 
Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu, zwane dalej "standardami akredytacyjnymi".
2a. 
Przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych rozumie się podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
3. 
Akredytacja, o której mowa w przepisach niniejszej ustawy, nie stanowi akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579).