Art. 55. - Akademia Kopernikańska - Dz.U.2022.1459 - OpenLEX

Art. 55. - Akademia Kopernikańska

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1459

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
Art.  55. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm. 3 ) w art. 21 w ust. 1 po pkt 39f dodaje się pkt 39g w brzmieniu:

"39g) przychody z tytułu nagród, stypendiów i grantów przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej (Dz. U. poz. 1459);".

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301 i 1358.