[Umorzenie wierzytelności Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa] - Art. 39a. - Agencja Restrukturyzacji i... - Dz.U.2022.2157 t.j. - OpenLEX

Art. 39a. - [Umorzenie wierzytelności Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa] - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2157 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  39a.  [Umorzenie wierzytelności Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa]
1. 
Wierzytelności, o których mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek:
1)
osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, albo
2)
następcy prawnego osoby, o której mowa w pkt 1

- jeżeli na dzień złożenia wniosku mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadają innej nieruchomości niż ta, którą zamieszkują.

2. 
Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 1, nie są spełnione, wierzytelności, o których mowa w art. 39, podlegają umorzeniu na wniosek osoby, która była stroną umowy o kredyt udzielony ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, umowy o spłatę zrestrukturyzowanego długu, umowy o kredyt udzielony ze środków budżetowych lub umowy o kredyt z gwarancją Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, albo jej następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest wierzytelność z tytułu odsetek.
3. 
Jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik prowadzący działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, pomoc, o której mowa w ust. 2, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może być udzielona tylko raz zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do należnych Agencji kosztów dochodzenia, ustalenia, zabezpieczenia i egzekucji wierzytelności, o których mowa w art. 39, z tym że należne Agencji koszty procesu i koszty egzekucji orzeczone po umorzeniu tych wierzytelności ulegają umorzeniu.
5. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;
2)
oznaczenie wierzytelności;
3)
kwotę wierzytelności;
4)
uzasadnienie wniosku;
5)
podpis dłużnika.
6. 
Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające ustalenie prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2)
oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej -w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013.
7. 
Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, następuje na podstawie złożonego na piśmie oświadczenia Prezesa Agencji.
8. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika;
2)
oznaczenie wierzytelności;
3)
kwotę wierzytelności;
4)
podpis Prezesa Agencji.
9. 
Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 39, wywołuje takie same skutki jak zwolnienie dłużnika z długu określone w przepisach Kodeksu cywilnego.