Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1505 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
Art.  16.  [Protokół z przeprowadzonego naboru]

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów;
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.