Art. 62. - [Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję] - Agencja Mienia Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2022 r.
Art.  62.  [Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję]
1. 
Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą oddawać posiadany zasób mieszkaniowy w drodze umowy najmu do dyspozycji Agencji. Agencja, przejmując oddany do jej dyspozycji zasób mieszkaniowy, przydziela kwaterę w tym zasobie w drodze decyzji o przydziale kwatery.
2. 
Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą powierzyć Agencji wykonywanie czynności związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561). W umowie, na podstawie której następuje powierzenie, należy w szczególności ustalić wykaz lokali mieszkalnych.
3. 
Do towarzystw budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.