Art. 56. - [Powierzenie czasowego pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku; oddelegowanie do wykonywania zadań służbowych poza Agencją] - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1136 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 grudnia 2023 r.
Art.  56.  [Powierzenie czasowego pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku; oddelegowanie do wykonywania zadań służbowych poza Agencją]
1. 
Funkcjonariuszowi można powierzyć, na czas określony, pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku. W takim przypadku uposażenie funkcjonariusza nie może być obniżone.
2. 
Funkcjonariusza, gdy jest to uzasadnione realizacją zadań Agencji, w której pełni służbę, za jego zgodą, można oddelegować do wykonywania zadań służbowych poza Agencją, po przeniesieniu go do dyspozycji Szefa tej Agencji. Przepisów art. 54 nie stosuje się.
3. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, warunki i tryb oddelegowania, uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza w czasie oddelegowania, wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu funkcjonariuszowi, uwzględniając miejsce oraz charakter i zakres wykonywanych przez niego zadań służbowych poza Agencją, a także ustali, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, szczególne uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza pełniącego służbę poza granicami kraju.
4. 
(uchylony).