Art. 123. - [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi] - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1136 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2023 r.
Art.  123.  [Świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
nagrody oraz zapomogi;
2a)
świadczenie motywacyjne;
2b)
świadczenie za długoletnią służbę;
3)
nagrody jubileuszowe;
4)
należności za podróże służbowe i przeniesienia;
5)
świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.
1a. 
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667), przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.
2. 
W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna;
3)
pomoc finansowa na kształcenie dzieci.