Adresowanie przesyłek pocztowych i telegramów, zamawianie rozmów telefonicznych oraz używanie języków w komunikacji telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.7.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 stycznia 1926 r.
o adresowaniu przesyłek pocztowych i telegramów, zamawianiu rozmów telefonicznych oraz używaniu języków w komunikacji telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym. *

Na zasadzie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58 poz. 584) zarządza się co następuje:
Adresy wszelkich przesyłek pocztowych i telegramów w obrocie wewnętrznym mają być - prócz wyjątków wymienionych w § 3 wypełnione wyłącznie alfabetem łacińskim.

Nazwa miejscowości przeznaczenia (urzędu poczt. tel.) ma być podana w ustalonem brzmieniu urzędowem.

Wszelkie zlecenia i oznaczenia podawane na przesyłkach i telegramach, poza właściwym adresem mają być wpisane w języku państwowym.
Adresy przesyłek listowych zwykłych mogą być wypełnione cyrylicą w obrocie wewnątrz obszarów:

województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego i poleskiego - w języku ruskim;

województw poleskiego, nowogródzkiego, wileńskiego i powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego w woj. białostockiem - w języku białoruskim,

tudzież z innych terenów Państwa do wyszczególnionych obszarów przy użyciu dotyczącego języka.

Nazwa miejscowości przeznaczenia ma być jednak zawsze podana w ustalonem brzmieniu urzędowem alfabetem łacińskim.

W treści telegramów dopuszcza się używanie w charakterze języka otwartego wszystkich języków europejskich oraz języków: łacińskiego, hebrajskiego i japońskiego przy zastosowaniu alfabetu łacińskiego.
Przy zamawianiu rozmów telefonicznych interesanci obowiązani są podać nazwę żądanej miejscowości w ustalonem brzmieniu urzędowem.

W rozmowach telefonicznych interesantów między sobą nie zastrzega się ograniczeń co do języka prowadzonych rozmów.

W razie niezastosowania się do przepisów §§ 1-5 zarząd poczt i telegrafów ma prawo:
a)
odmówić przyjęcia przesyłki rejestrowanej lub telegramu,
b)
uchylić się od odpowiedzialności

co do przesyłek listowych zwykłych-za nieprawidłowe doręczenie lub zwrot do miejsca nadania,

co do rozmów telefonicznych - za należyte spełnienie żądania interesanta.

Szczegółowe objaśnienia co do stosowania postanowień niniejszego rozporządzenia zawierać będą przepisy wykonawcze, które wyda generalny dyrektor poczt i telegrafów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na całym obszarze Państwa z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1924 r. o języku państwowym i innych (macierzystych i obcych) w komunikacji pocztowej, telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym (Dz. U. R. P. № 113 poz. 1010).
* Z dniem 1 lipca 1931 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 marca 1931 r. w sprawie ordynacji telegraficznej (Dz.U.31.36.275), zgodnie z § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Z dniem 1 września 1931 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do przesyłek pocztowych w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ordynacji pocztowej (Dz.U.31.45.392), zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia zmieniającego.