Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 października 1921 r.
w przedmiocie adnotacji hipotecznej zamiaru pozbycia nieruchomości drogą parcelacji.

Art.  1.

Adnotacja hipoteczna zamiaru zbycia nieruchomości (§ 53 powszechn. ustawy o księgach gruntowych z dnia 25 lipca 1871 r. № 95 austr. Dz. Pr.) będzie skuteczna przez lat trzy, licząc od dnia dozwolenia jej, jeśli zamierzone jest pozbycie przez parcelację danej nieruchomości za pośrednictwem instytucji, upoważnionej przez Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego (art. 2 punkt e. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r. Dz. Ust. Rz. P. № 73, poz. 428).

Art.  2.

Przepisy §§ 53-58 powszechnej ustawy o księgach gruntowych mają zastosowanie do przewidzianej w art. 1 niniejszej ustawy adnotacji z następującemi zmianami:

a) podanie o dozwolenie adnotacji, jako też o wykreślenie jej przed upływem lat trzech, winno być podpisane przez właściciela nieruchomości i przez instytucję, której przeprowadzenie parcelacji powierzone zostało;
b) uchwała dozwalająca adnotacji wymieni instytucję, której przeprowadzenie parcelacji powierzone zostało, i będzie doręczona tylko tej instytucji;
c) jedynie wymieniona w uchwale instytucja jest uprawniona do wnoszenia podań o wpisy hipoteczne ze stopniem dozwolonej adnotacji, przyczem nie jest obowiązana do składania uchwały dozwalającej adnotacji.
Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i obowiązuje w b. dzielnicy austrjackiej.