Administrowanie obrotem z zagranicą usługami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.157.1026

Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2004 r.

USTAWA
z dnia 11 grudnia 1997 r.
o administrowaniu obrotem z zagranicą usługami 1

Przepisy ogólne

 

1.
Ustawa reguluje zasady administrowania obrotem z zagranicą usługami.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się do obrotu z zagranicą usługami w takim zakresie, w jakim obrót ten jest uregulowany odrębnymi przepisami prawa oraz umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) 3
(uchylony),
2) 4
(uchylony),
3) 5
(skreślony),
4)
usługa - usługę wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także roboty budowlano-montażowe,
5)
obrót usługami z zagranicą - eksport lub import usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
6-9) 6
(uchylone),
10)
limit usług - określoną ilość lub wartość usług, wymagającą uzyskania pozwolenia w obrocie usługowym z zagranicą, która może być zrealizowana w oznaczonym czasie,
11)
rejestracja usługi - uzyskanie pozwolenia udzielanego w obrocie usługowym z zagranicą,
12)
Porozumienie WTO - Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483),
13)
osoba krajowa - osoba w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 ustawy - Kodeks celny.

Obrót z zagranicą usługami jest wolny od ograniczeń i dozwolony każdemu, na równych prawach, chyba że przepisy ustaw lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.

(uchylony).

Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

(uchylony)

Ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą 10

1.
Rada Ministrów lub inny organ administracji rządowej właściwy w sprawach obrotu usługami z zagranicą, jeżeli wymaga tego interes narodowy lub podstawowy interes gospodarczy kraju, może wprowadzić ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w Porozumieniu WTO, w wypadkach gdy:
1)
jest to konieczne dla zapewnienia równowagi bilansu płatniczego w rozumieniu Porozumienia WTO,
2)
obrót usługami jest dokonywany na podstawie umów międzynarodowych przewidujących rozliczenia w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym,
3)
jest to konieczne dla ochrony zasad współżycia społecznego,
4)
jest to konieczne dla ochrony życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub ochrony roślin, ochrony środowiska,
5)
jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania ustaw i przepisów wykonawczych nie pozostających w sprzeczności z postanowieniami Porozumienia WTO, łącznie z ustawami i przepisami dotyczącymi utrzymania monopolu, ochrony własności intelektualnej,
6)
jest to konieczne do ochrony prywatności jednostek w zakresie rozpowszechniania, a także przetwarzania danych osobowych oraz ochrony poufności ich akt i rachunków,
7)
jest to uzasadnione względami porządku społecznego lub bezpieczeństwa publicznego,
8)
wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa,
9)
służą wypełnieniu zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
10)
jest to uzasadnione względami polityki państwa.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 Rada Ministrów może ustanowić, na czas określony, w drodze rozporządzenia, zakaz obrotu usługami z zagranicą.

(uchylony).

1.
Ograniczenia w obrocie usługami z zagranicą mogą być wprowadzane w formie ustanowienia:
1)
limitów usług,
2)
rejestracji usług.
2.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykazy usług objętych:
1)
limitami usług oraz wysokość tych limitów,
2)
rejestracją usług.
3.
Rada Ministrów może w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, nałożyć obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń, o których mowa w art. 26.
4.
Rada Ministrów wskazuje w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, organ odpowiedzialny za administrowanie usługami objętymi wykazami, o których mowa w ust. 2.

Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami określi, w drodze rozporządzenia, sposób rozdysponowania limitów usług.

1. 12
Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami wydaje pozwolenia na dokonywanie obrotu usługami z zagranicą, jeżeli ustanowiono wykaz zgodnie z art. 24 ust. 2.
2.
Pozwolenia na obrót usługami, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, wydawane są wnioskodawcy w wielkości określonej we wniosku.
1.
Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami, w drodze decyzji, wydaje i odmawia wydania pozwolenia oraz cofa wydane pozwolenia.
2.
Odmowa wydania pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca:
1)
nie spełnił wymogów określonych na podstawie art. 29 ust. 1,
2)
naruszył w ciągu 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku warunki uprzednio wydanego pozwolenia,
3)
nie złożył w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4,
4)
został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu lub dokumentom lub takim wyrokiem została skazana osoba kierująca podmiotem będącym wnioskodawcą.
3.
Odmowa wydania pozwolenia następuje także w wypadku wcześniejszego rozdysponowania limitów usług.
4.
Odmowa wydania pozwolenia może nastąpić, jeżeli wymaga tego interes gospodarczy państwa.
5.
Cofnięcie pozwolenia następuje, jeżeli wnioskodawca naruszył warunki, na jakich zostało ono mu wydane.

Pozwolenie wydaje się na czas określony.

1.
Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami określi w drodze rozporządzenia:
1)
wzory wniosków stosowane w postępowaniu o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 26 ust. 1, a także wzory tych pozwoleń,
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku,
3)
warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,
4)
wzór i tryb składania sprawozdań z wykorzystania pozwolenia, jeżeli obowiązek taki został ustanowiony zgodnie z art. 24 ust. 3,
5)
sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwoleń.
2.
Organ odpowiedzialny za administrowanie usługami w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie pozwolenia.

(skreślone).

Przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783 i Nr 133, poz. 884) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, może określić zasady udzielania koncesji w zakresie objętym rozporządzeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 9.",

2)
w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Koncesje w obrocie z zagranicą towarami i usługami, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 9, wydaje się na czas oznaczony."

W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz. U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy "Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Gospodarki" w odpowiednich przypadkach;
2)
w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wydawanie i cofanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni, amunicji i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regulują przepisy ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026).

1b. Certyfikatu importowego, o którym mowa w ust. 1 ustawy, nie wydaje się na przywóz, wywóz lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni, amunicji i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.";

3)
w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, Szef Urzędu Ochrony Państwa, a także Prezesi Państwowej Agencji Atomistyki i Głównego Urzędu Ceł spowodują, na wniosek Ministra Gospodarki, oddelegowanie do jego dyspozycji, w celu utworzenia zespołów, funkcjonariuszy podległych sobie organów kontroli lub funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników innych podległych albo podporządkowanych jednostek organizacyjnych."

W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) w art. 14 po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Do pozwoleń, o których mowa w § 6, stosuje się odpowiednio art. 17, 18 i 20 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026)."

1.
Postępowania w sprawie udzielenia koncesji lub pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów oraz na eksport i import usług, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia nie zakończone ostateczną decyzją, będą toczyć się według przepisów niniejszej ustawy.
2.
Koncesje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą towarami i usługami, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy, o której mowa w art. 51, pozostają w mocy przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że ustanowione w nich terminy obowiązywania upływają wcześniej.

(skreślony).

W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy - Prawo celne (Dz. U. Nr 64, poz. 407) art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 297 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem art. 106f."

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

1 Tytuł ustawy:

- zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.119.1250) z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.

2 Art. 1 zmieniony przez art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.
3 Art. 2 pkt 1 uchylony przez art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.
4 Art. 2 pkt 2 uchylony przez art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.
5 Art. 2 pkt 3 skreślony przez art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.119.1250) z dniem 1 stycznia 2001 r.
6 Art. 2 pkt 6-9 uchylone przez art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.
7 Art. 3 zmieniony przez art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.
8 Art. 4 uchylony przez art. 52 pkt 5 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.
9 Rozdział 2 uchylony przez art. 52 pkt 6 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.02.188.1572) z dniem 1 stycznia 2003 r.
10 Tytuł rozdziału 3 zmieniony przez art. 29 pkt 1 ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
11 Art. 23 uchylony przez art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
12 Art. 26 ust. 1 zmieniony przez art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.
13 Rozdziały 4-6 skreślone przez art. 44 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.119.1250) z dniem 1 stycznia 2001 r.
14 Art. 55 skreślony przez art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.00.119.1250) z dniem 1 stycznia 2001 r.