Art. 8h. - [Odmowa udzielenia pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8h.  [Odmowa udzielenia pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych]

Odmowa udzielenia pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych następuje, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa wspólnotowego lub przepisach wydanych na podstawie art. 8g.