Art. 8g. - [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych, termin ważności pozwoleń] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8g.  [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych, termin ważności pozwoleń]

Jeżeli wynika to z przepisów prawa wspólnotowego w zakresie administrowania obrotem towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór wniosku stosowany w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych,
2)
wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku,
3)
wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie czynności, jakim zostały poddane towary rolno-spożywcze objęte pozwoleniem, oraz termin składania tych dokumentów,
4)
termin ważności pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów rolno-spożywczych

- mając na uwadze zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawa wspólnotowego.