Art. 8e. - [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów stosowanych przy wydawaniu upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, sposób i tryb ewidencjonowania danych] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8e.  [Delegacja ustawowa - wzory dokumentów stosowanych przy wydawaniu upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, sposób i tryb ewidencjonowania danych]

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór wniosku stosowany w postępowaniu o wydanie decyzji o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi,
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku,
3)
wzór decyzji o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi,
4)
sposób i tryb ewidencjonowania wydanych decyzji o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi

- mając na uwadze zapewnienie skutecznego stosowania przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie, a także maksymalne uproszczenie i ujednolicenie wymogów dotyczących dokumentów i informacji, które są niezbędne w postępowaniu o wydanie decyzji o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, i ich ewidencjonowania.