Art. 8c. - [Cofnięcie upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8c.  [Cofnięcie upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi]
1. 
Cofnięcie nadanego upoważnienia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, następuje:
1)
jeżeli wynika to z zobowiązań lub porozumień międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
2)
w przypadkach uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin;
3)
jeżeli z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154 oraz z 2019 r. poz. 1080) wynika, że importer lub eksporter wspólnotowy naruszył warunki, na jakich wydano decyzję o nadaniu upoważnienia, lub nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych.
2. 
W przypadku cofnięcia nadanego upoważnienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, kolejna decyzja o nadaniu upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi może być wydana po ustaniu przyczyn, dla których nastąpiło cofnięcie poprzednio nadanego upoważnienia.
3. 
W przypadku cofnięcia nadanego upoważnienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wniosek importera lub eksportera wspólnotowego o nadanie upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi może być złożony nie wcześniej niż po upływie roku od dnia cofnięcia tego upoważnienia.