Art. 8a. - [Upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8a.  [Upoważnienia w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi]
1. 
W przypadku towarów rolno-spożywczych, w zakresie określonym przepisami prawa wspólnotowego, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje, na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego, upoważnienie w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, odmawia jego nadania, zmienia oraz cofa nadane upoważnienie.
2. 
Od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.