Art. 8. - [Wniosek o udzielenie pozwolenia składany drogą elektroniczną] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8.  [Wniosek o udzielenie pozwolenia składany drogą elektroniczną]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, składany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić w szczególności instrukcję wypełniania, stosowania i przekazywania wniosków oraz strukturę przesyłanych danych, mając na uwadze uproszczenie procedury przyjmowania wniosków o udzielenie pozwoleń.