Art. 36. - [Przepadek kaucji w całości] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  36.  [Przepadek kaucji w całości]
1. 
Kaucja podlega przepadkowi w całości na rzecz Skarbu Państwa w przypadkach:
1)
niepełnego wykorzystania udzielonego pozwolenia, w wysokości nieprzekraczającej 5%;
2)
niedokonania zwrotu udzielonego pozwolenia w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności;
3)
wykorzystania udzielonego pozwolenia niezgodnie z przeznaczeniem.
2. 
Kaucja nie podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa:
1)
w przypadku uchylenia rozporządzenia o ustanowieniu automatycznej rejestracji albo kontyngentu przed upływem terminu, na który automatyczna rejestracja albo kontyngent został ustanowiony - w odniesieniu do pozwoleń, których termin ważności wykracza poza termin wejścia w życie rozporządzenia o uchyleniu automatycznej rejestracji albo kontyngentu;
2)
w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38.