Art. 3. - [Pozwolenie w formie decyzji administracyjnej; obowiązek dołączenia tłumaczenia dokumentów na język polski] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  3.  [Pozwolenie w formie decyzji administracyjnej; obowiązek dołączenia tłumaczenia dokumentów na język polski]
1. 
Jeżeli z przepisów prawa wspólnotowego, w zakresie administrowania obrotem towarami z krajami trzecimi, wynika obowiązek uzyskania pozwolenia na przywóz lub wywóz warunkującego w szczególności:
1)
dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Unii,
2)
dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze celnym Unii z zastosowaniem stawek celnych preferencyjnych,
3)
wywóz towaru z obszaru celnego Unii,
4)
wywóz towaru z obszaru celnego Unii z zastosowaniem refundacji,
5)
korzystanie z procedury specjalnej,
6)
czasowe składowanie towaru,
7)
(uchylony),
8)
(uchylony),
9)
(uchylony),
10)
powrotny wywóz towaru

- pozwolenie to jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.

2. 
Do dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego lub przepisami wydanymi na podstawie art. 3a dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, sporządzonych w języku obcym należy, na żądanie organu wydającego pozwolenie, dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.