Art. 18. - [Katalog sposobów rozdysponowania kontyngentu] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  18.  [Katalog sposobów rozdysponowania kontyngentu]
1. 
Rozdysponowania kontyngentu dokonuje się w jeden z następujących sposobów:
1)
według kolejności otrzymania wniosków;
2)
proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych;
3)
proporcjonalnie do ilości lub wartości obrotów zrealizowanych przez osobę wnioskującą.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki w rozporządzeniu o ustanowieniu kontyngentu może określić inny niż określony w ust. 1 sposób rozdysponowania kontyngentu, polegający na łączeniu sposobów, o których mowa w ust. 1, lub wybranych spośród nich elementów.