Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.60.348

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1926 r.
w sprawie administracji szkolnej w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Na podstawie art. 2 ustawy z dn. 26 października 1921 r. w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 89 poz. 657) zarządza się co następuje:
Na część obszaru powiatu nowotarskiego, stanowiącą poprzednio powiat spisko-orawski, rozciąga się moc obowiązującą przepisów:
a)
ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304),
b)
ustawy z dnia 26 czerwca 1899 r. o Radach Szkolnych Okręgowych (Dz. ust. 1 rozp. kraj. № 84).
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą na obszarze b. powiatu spisko-orawskiego przepisy w sprawach unormowanych rozciągniętemi na ten obszar paragrafem l niniejszego rozporządzenia przepisami.