Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej.

Dz.U.2016.1755 | rozporządzenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Dz.U.2016.1634 | rozporządzenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2016.1699 | rozporządzenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2016.1921 | ustawa z dnia 6 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2016.1810 | ustawa z dnia 6 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej.

Dz.U.2016.1693 | rozporządzenie z dnia 5 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Krajowa infrastruktura zaufania.

Dz.U.2016.1632 | rozporządzenie z dnia 5 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dz.U.2016.1633 | rozporządzenie z dnia 5 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Dz.U.2019.1969 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.1789 | ustawa z dnia 5 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych.

Dz.U.2016.1647 | rozporządzenie z dnia 4 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U.2016.1864 | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Dz.U.2019.18 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Dz.U.2019.68 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Dz.U.2016.1668 | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Dz.U.2016.1667 | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Dz.U.2016.1622 | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki.

Dz.U.2016.1686 | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny.

Dz.U.2016.1677 | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski.

Dz.U.2016.1671 | rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2016.1761 | rozporządzenie z dnia 30 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Dz.U.2016.1612 | rozporządzenie z dnia 30 września 2016 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju i Finansów.

Dz.U.2016.1595 | rozporządzenie z dnia 30 września 2016 r. | Akt utracił moc

Placówki doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2016.1591 | rozporządzenie z dnia 29 września 2016 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.1640 | rozporządzenie z dnia 29 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2016.1674 | rozporządzenie z dnia 29 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie.

Dz.U.2016.1600 | rozporządzenie z dnia 29 września 2016 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.2016.1582 | rozporządzenie z dnia 27 września 2016 r. | Akt utracił moc

Środki podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

Dz.U.2016.1566 | rozporządzenie z dnia 27 września 2016 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/14.

Dz.U.2016.2196 | wyrok z dnia 27 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej.

Dz.U.2016.1608 | rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Dz.U.2016.1657 | rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. | Akt utracił moc

Warunki prowadzenia studiów.

Dz.U.2016.1596 | rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. | Akt utracił moc

Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania.

Dz.U.2016.1642 | rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Dz.U.2016.1580 | rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.2016.1551 | rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. | Akt jednorazowy

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

Dz.U.2016.1823 | ustawa z dnia 23 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne

Dz.U.2016.1601 | rozporządzenie z dnia 23 września 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2016.1605 | ustawa z dnia 23 września 2016 r. | Akt utracił moc

Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.

Dz.U.2016.1577 | rozporządzenie z dnia 21 września 2016 r. | Akt utracił moc

Opłaty za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2016.1568 | rozporządzenie z dnia 21 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Tryb przygotowania informacji o sytuacji osób starszych.

Dz.U.2016.1530 | rozporządzenie z dnia 21 września 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dz.U.2016.1556 | rozporządzenie z dnia 21 września 2016 r. | Akt jednorazowy