Law Journal

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.

Dz.U.2017.2216 | ustawa z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Dz.U.2017.2214 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Czynności policji sądowej, wykonywane przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2017.2202 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Dz.U.2017.2201 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Organizacja roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2017.2199 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2017.2194 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych.

Dz.U.2017.2185 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.2017.2183 t.j. | ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim.

Dz.U.2017.2182 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2181 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2180 | ustawa z dnia 27 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U.2017.2179 | ustawa z dnia 27 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2017.2178 | ustawa z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2177 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 29/16.

Dz.U.2017.2174 | wyrok z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo prasowe.

Dz.U.2017.2173 | ustawa z dnia 27 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2017.2172 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Odznaki, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

Dz.U.2017.2171 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe.

Dz.U.2017.2170 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2017.2169 | ustawa z dnia 27 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Swoboda działalności gospodarczej.

Dz.U.2017.2168 t.j. | ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Dz.U.2017.2166 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.2165 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2017.2163 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy budżetowej na rok 2017.

Dz.U.2017.2162 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Dz.U.2017.2161 | ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016.

Dz.U.2017.2156 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny.

Dz.U.2017.2155 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dz.U.2017.2150 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2017.2146 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2017.2145 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2017.2143 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2017.2141 | ustawa z dnia 27 października 2017 r. | Akt utracił moc

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2017.2140 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyróżnienia i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dz.U.2017.2135 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2017.2133 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2017.2132 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2017.2131 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2017.2125 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.2124 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2018 r. na rzecz obrony państwa.

Dz.U.2017.2118 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

Dz.U.2017.2113 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dz.U.2017.2111 | ustawa z dnia 15 września 2017 r. | Akt obowiązujący

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2017.2109 t.j. | ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warty ochronne pełnione przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego.

Dz.U.2017.2108 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2017.2097 t.j. | ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy.

Dz.U.2017.2095 t.j. | ustawa z dnia 28 października 2002 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2017.2094 | rozporządzenie z dnia 31 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.2090 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2017.2086 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zakres danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2017.2085 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący