Dziennik Ustaw

Wzór umundurowania oraz odznaki strażnika Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.287 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Znak graficzny Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.286 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dz.U.2018.281 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U.2018.278 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej.

Dz.U.2018.277 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.274 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.U.2018.268 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Dz.U.2018.267 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykaz tych wyrobów.

Dz.U.2018.266 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za czynności radców prawnych.

Dz.U.2018.265 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 października 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenie członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Dz.U.2018.264 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę.

Dz.U.2018.263 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2018.260 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie do służby w Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2018.259 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dz.U.2018.256 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2018.253 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2018.252 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.251 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2018.249 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.240 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.238 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.234 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2018.233 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Dz.U.2018.229 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.2018.227 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2018.225 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych.

Dz.U.2018.223 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.

Dz.U.2018.222 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2018.221 t.j. | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom.

Dz.U.2018.218 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.216 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dz.U.2018.215 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Dz.U.2018.213 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.211 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

Dz.U.2018.210 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dz.U.2018.209 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2018.204 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Rozkłady jazdy.

Dz.U.2018.202 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.201 | ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji pełnienia służby w systemie skoszarowanym w Straży Granicznej.

Dz.U.2018.199 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.198 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2018.196 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej.

Dz.U.2018.195 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.194 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.U.2018.193 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.U.2018.192 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Orzekanie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2018.190 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2018.187 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący