Law Journal

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2017.187 | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2017.202 | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Dz.U.2016.2246 | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Dz.U.2016.2249 | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2016.2177 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób przekazywania.

Dz.U.2016.2038 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2016.2248 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.762 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Dz.U.2020.1213 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Dz.U.2016.2166 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2016.2161 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".

Dz.U.2020.829 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Krzyża Wschodniego.

Dz.U.2019.987 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r.

Dz.U.2016.2191 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2016.2075 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość wpłaty lotniczej w 2017 r.

Dz.U.2016.2143 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres i wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem.

Dz.U.2016.2184 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.

Dz.U.2016.2158 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy budżetowej na rok 2016.

Dz.U.2016.2100 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2017.204 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.85 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.191 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2016.2170 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.88 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o rachunkowości.

Dz.U.2017.61 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2016.2149 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

Dz.U.2016.2101 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2016.2181 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Dane statystyczne dotyczące koasekuracji.

Dz.U.2016.2121 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Prawo oświatowe.

Dz.U.2020.910 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dz.U.2017.60 | ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

Dz.U.2016.2133 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Test umiejętności przeprowadzany w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Dz.U.2016.2055 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Dz.U.2016.2085 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych.

Dz.U.2017.33 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk.

Dz.U.2016.2112 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2016.2212 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2016.2094 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej oraz terminów i sposób jej uiszczania.

Dz.U.2016.2017 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 13/16.

Dz.U.2016.2210 | wyrok z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.2113 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.2124 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.2118 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.2104 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.2130 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.2114 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.2116 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2016.2129 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2016.2090 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Dz.U.2017.579 | ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw.

Dz.U.2017.6 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia.

Dz.U.2016.2081 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką.

Dz.U.2016.2080 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację notarialną.

Dz.U.2016.2079 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską.

Dz.U.2016.2078 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Dz.U.2016.2051 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Dz.U.2016.2089 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy