Law Journal

Minimalna funkcjonalność Systemu Obsługi List Refundacyjnych.

Dz.U.2017.1 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Określenie liczby osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w 2017 r.

Dz.U.2016.2237 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2016.2256 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Tryb podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

Dz.U.2016.2275 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2016.2251 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2017.1258 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2017.124 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2016.2252 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dz.U.2016.2290 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Dz.U.2016.2298 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej.

Dz.U.2016.2258 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wzór sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Dz.U.2017.45 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dz.U.2017.54 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz.U.2016.2227 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2016.2241 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja i inne dokumentacje dotyczące wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Dz.U.2016.2257 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadzór przeciwpożarowy w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach.

Dz.U.2017.118 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dz.U.2016.2231 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Dz.U.2016.2216 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH020001).

Dz.U.2017.501 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051).

Dz.U.2017.531 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009).

Dz.U.2017.527 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018).

Dz.U.2017.502 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Dz.U.2016.2223 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dz.U.2016.2263 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2016.2229 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2016.2146 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2017-2019.

Dz.U.2019.927 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dz.U.2016.2091 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dz.U.2017.90 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Dz.U.2017.14 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.

Dz.U.2017.13 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Rejestr funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2016.2188 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób pobierania materiału genetycznego oraz warunki i sposoby jego przechowywania.

Dz.U.2016.2179 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dz.U.2016.2224 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2016.2070 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2016.2195 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dz.U.2016.2183 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Dz.U.2016.2160 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Dz.U.2016.2260 | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2016.2150 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Dz.U.2020.940 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący