Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/15.

Dz.U.2018.479 | wyrok z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Heraldycznej.

Dz.U.2018.477 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2000 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Dz.U.2018.474 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Priorytety zdrowotne.

Dz.U.2018.469 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Tryb przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym.

Dz.U.2018.464 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Oceny okresowe i opinie służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.462 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

Dz.U.2018.461 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.2018.460 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie tożsamości osoby legitymowanej przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.459 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2018.456 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.448 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2018.447 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.446 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2018.445 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.444 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie przebiegu dróg krajowych.

Dz.U.2018.442 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakres danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2018.437 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Pomoc de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć.

Dz.U.2018.436 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zamknięcia urzędowe.

Dz.U.2018.434 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.429 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2018.428 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenia INTRASTAT.

Dz.U.2018.426 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Liczba członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunki i tryb ich wyboru.

Dz.U.2018.417 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 września 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.415 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.406 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Dz.U.2018.402 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów praktyk.

Dz.U.2018.401 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.398 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2018.394 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe sprawozdania finansowe i statystyczne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Dz.U.2018.392 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przenoszenie do służby w Służbie Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.391 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Starachowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.384 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzory tych dokumentów.

Dz.U.2018.383 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U.2018.379 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Dz.U.2018.378 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.375 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2018.374 | ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Odbywanie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Dz.U.2018.371 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy.

Dz.U.2018.370 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Dz.U.2018.367 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Dz.U.2018.366 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Dz.U.2018.364 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób przewozu ładunku.

Dz.U.2018.361 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

Dz.U.2018.359 t.j. | ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Mianowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy.

Dz.U.2018.356 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 39/15.

Dz.U.2018.352 | wyrok z dnia 7 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dz.U.2018.350 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Dz.U.2018.345 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2018.343 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2018.342 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy