Law Journal

Ogólna opieka nad ewakuowaną ludnością z terenów działań wojennych.

Dz.U.1920.63.419 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zasiłki wojskowe dla rodzin osób pełniących służbę w Wojsku Polskiem z poboru i ochotniczo.

Dz.U.1920.63.418 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Doraźne zapomogi dla rodzin ochotników.

Dz.U.1920.63.417 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Ogłaszanie w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa.

Dz.U.1920.63.416 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Pobór koni.

Dz.U.1920.63.415 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zaciąg cudzoziemców do Armji Ochotniczej.

Dz.U.1920.63.414 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Otworzenie dla skarbu kredytu w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dz.U.1920.63.413 | ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych.

Dz.U.1920.63.412 | ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie koncesji na zakładanie aptek.

Dz.U.1920.62.411 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Utworzenie na obszarze b. dzielnicy pruskiej Zachodniej Straży Obywatelskiej.

Dz.U.1920.62.408 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Powołanie prawników do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.1920.62.406 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Zakaz wywozu zagranicę kruszców szlachetnych.

Dz.U.1920.62.404 | ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie bytu rodzinom osób, pełniących ochotniczą lub obowiązkową służbę wojskową.

Dz.U.1920.62.403 | ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Pr. z r. 1918 Nr 19 poz. 56).

Dz.U.1920.62.402 | ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Ministra Skarbu do udzielania kooperatywom pracowników państwowych pomocy finansowej.

Dz.U.1920.62.399 | ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. | Akt indywidualny

Ludowe szkoły rolnicze.

Dz.U.1920.62.398 | ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1920.61.397 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w okręgu warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego.

Dz.U.1920.61.396 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Utrzymanie na czas dalszy sądów doraźnych w okręgu warszawskiego i lubelskiego sądu apelacyjnego.

Dz.U.1920.61.395 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Poddanie osób cywilnych z powodu przestępstw przeciw sile zbrojnej pod sądownictwo wojskowe.

Dz.U.1920.61.394 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne w byłym zaborze austryjackim.

Dz.U.1920.61.393 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1920.61.392 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

4% państwowa pożyczka premjowa.

Dz.U.1920.61.391 | ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku gruntowego na obszarze b. zaboru austrjacko-węgierskiego.

Dz.U.1920.61.389 | ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Rejestracja i stemplowanie obligacji austrjackich pożyczek wojennych.

Dz.U.1920.61.387 | ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe powołanie do służby wojskowej mężczyzn, urodzonych w roku 1895.

Dz.U.1920.60.381 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz.U.1920.60.380 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia obowiązującej taryfy osobowej i bagażowej.

Dz.U.1920.60.379 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat, zawartych w art. 16 "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich".

Dz.U.1920.60.378 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na drodze żelaznej Piotrków - Sulejów.

Dz.U.1920.60.377 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Statystyka produkcji i spożycia ziemiopłodów w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1920.60.376 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Nr 313, ogłoszone w Nr 51 Dziennika Ustaw.

Dz.U.1920.60.375 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cennika skór surowcowych.

Dz.U.1920.60.374 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w życie Wojskowego Kodeksu Karnego.

Dz.U.1920.59.369 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od pozwoleń na wywóz przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej poszczególnych rodzajów towarów.

Dz.U.1920.58.367 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie na kolejach okręgów Wileńskiego i Rówieńskiego odpowiedzialności za całość przesyłek.

Dz.U.1920.58.366 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Urzędowe świadectwa zdrowia.

Dz.U.1920.58.365 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Pobór roczników 1894, 1893, 1892, 1891 i 1890.

Dz.U.1920.58.363 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok.

Dz.U.1920.57.360 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie przez geometrów prywatnych czynności mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich.

Dz.U.1920.57.353 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru koni z dnia 26 lipca 1919 r.

Dz.U.1920.56.351 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1920 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.

Dz.U.1920.56.349 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1920 r. | Akt jednorazowy

Aprowizacja na rok gospodarczy 1920/21.

Dz.U.1920.56.348 | ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz.U.1920.55.344 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Wymiar i pobór państwowego podatku od nieruchomości w miastach.

Dz.U.1920.55.343 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1920 r. | Akt jednorazowy

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 27 marca 1920 r., o kolejach w czasie wojny.

Dz.U.1920.55.342 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe zajęcie składów kolejowych na Placu Broni w Warszawie.

Dz.U.1920.55.338 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz.U.1920.54.337 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Zawieranie umów najmu i podnajmu mieszkań i lokali na obszarze gminy miasta Łomży.

Dz.U.1920.54.334 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1920 r. | Akt utracił moc

Tryb pobierania podatku zasadniczego od zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1920.54.332 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Komisji okręgowej ochrony lasów w Białymstoku.

Dz.U.1920.54.331 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc