Dziennik Ustaw

Zaprowadzenie wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.

Dz.U.1922.90.844 | rozporządzenie z dnia 11 października 1922 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.90.842 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat za urzędowe świadectwa zdrowia.

Dz.U.1922.90.841 | rozporządzenie z dnia 7 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana cen w taksie aptekarskiej na obszarze górnośląskim województwa śląskiego.

Dz.U.1922.90.840 | rozporządzenie z dnia 9 września 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1922.90.839 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno - Płock.

Dz.U.1922.90.838 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Strzałków.

Dz.U.1922.90.837 | rozporządzenie z dnia 12 października 1922 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądu dla uznania zaginionego za zmarłego.

Dz.U.1922.90.835 | rozporządzenie z dnia 9 września 1922 r. | Akt utracił moc

Właściwość sądu dla uznania zaginionego za zmarłego.

Dz.U.1922.90.834 | rozporządzenie z dnia 2 października 1922 r. | Akt utracił moc

Częściowe zawieszenie art. 47 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich.

Dz.U.1922.90.830 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Skutki prawne zatajenia części ceny w umowach o sprzedaż lub zamianę.

Dz.U.1922.90.827 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości ziemskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dz.U.1922.90.826 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Budowa portu w Gdyni.

Dz.U.1922.90.824 | ustawa z dnia 23 września 1922 r. | Akt utracił moc

Tytuł inżyniera.

Dz.U.1922.90.823 | ustawa z dnia 21 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz budowy państwowej kolei wąskotorowej Staszów - Szczucin.

Dz.U.1922.90.821 | dekret z dnia 9 października 1922 r. | Akt indywidualny

Sądy doraźne w okręgu sądu apelacyjnego lwowskiego.

Dz.U.1922.89.820 | rozporządzenie z dnia 14 października 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1922.89.819 | rozporządzenie z dnia 28 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wydawanie przez delegatów Ministerstwa Skarbu pozwoleń na wywóz kruszców szlachetnych.

Dz.U.1922.89.818 | rozporządzenie z dnia 5 października 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1920 r. o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Dz.U.1922.89.816 | rozporządzenie z dnia 5 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów o djetach i kosztach podróży.

Dz.U.1922.89.813 | rozporządzenie z dnia 11 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozbudowa miast.

Dz.U.1922.89.811 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Opłata za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1922.89.810 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie sieci dróg państwowych.

Dz.U.1922.89.808 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Ustalanie wartości celem wymiaru opłat stemplowych.

Dz.U.1922.89.807 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 70 poz. 462).

Dz.U.1922.89.806 | ustawa z dnia 25 września 1922 r. | Akt utracił moc

Kontrola nad długami państwa.

Dz.U.1922.89.805 | ustawa z dnia 25 września 1922 r. | Akt utracił moc

Koszty postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.

Dz.U.1922.89.800 | ustawa z dnia 22 września 1922 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Konwencja Radjotelegraficzna. Londyn.1912.07.05.

Dz.U.1922.88.795 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lipca 1912 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca niefortyfikowania i zneutralizowania Wysp Alandzkich. Genewa.1921.10.20.

Dz.U.1922.88.792 | umowa międzynarodowa z dnia 20 października 1921 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.

Dz.U.1922.88.788 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Ulgi dla nowowznoszonych budowli.

Dz.U.1922.88.786 | ustawa z dnia 22 września 1922 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenia, dokonywane w Orędowniku Rzeszy Niemieckiej i w Orędowniku Państwa Pruskiego.

Dz.U.1922.87.780 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe unormowanie stosunków handlowych i żeglugowych między Polską a terytorjum Kłajpedy.

Dz.U.1922.86.775 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Polski do sanitarnej konwencji paryskiej z dnia 17 stycznia 1912 r.

Dz.U.1922.86.772 | ustawa z dnia 23 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1922.86.771 | ustawa z dnia 23 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o utworzeniu Izb Lekarskich.

Dz.U.1922.85.767 | rozporządzenie z dnia 22 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie granic miasta Przasnysza.

Dz.U.1922.85.765 | rozporządzenie z dnia 21 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zebrania kontrolne.

Dz.U.1922.85.764 | rozporządzenie z dnia 14 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zwołanie Sejmu Śląskiego.

Dz.U.1922.85.758 | dekret z dnia 3 października 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej niektórych przepisów z dziedziny opłat stemplowych.

Dz.U.1922.84.755 | rozporządzenie z dnia 15 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych postanowień austrjackiej ustawy należytościowej.

Dz.U.1922.84.753 | rozporządzenie z dnia 15 września 1922 r. | Akt utracił moc