Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie zamknięć urzędowych.

Dz.U.2017.950 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Akademia Świętego Mikołaja".

Dz.U.2017.987 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.

Dz.U.2017.936 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2017 r. | Akt jednorazowy

Lista Skarbów Dziedzictwa.

Dz.U.2017.928 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za czynności rzeczników patentowych.

Dz.U.2019.1431 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Standardy noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Dz.U.2017.953 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wskazanie grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dz.U.2017.944 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Dz.U.2017.1017 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2019.438 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór świadectwa uzyskania pozwolenia na wykonywanie działalności przywozowej.

Dz.U.2017.872 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Dodatek orzeczniczy na stanowisku radcy skarbowego.

Dz.U.2017.863 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Sposób oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2017.903 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie kar i środków dyscyplinarnych.

Dz.U.2017.955 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Odbieranie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014.

Dz.U.2017.879 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację.

Dz.U.2017.883 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2017.857 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ubiór mundurowy członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2017.895 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 34/15.

Dz.U.2017.887 | wyrok z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

Dz.U.2017.853 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzory pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli.

Dz.U.2017.916 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Dz.U.2017.854 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

Dz.U.2017.925 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2017.923 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.

Dz.U.2017.902 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2017.920 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Dz.U.2017.979 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Interoperacyjność systemu kolei.

Dz.U.2017.934 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2018.2233 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Dz.U.2017.1132 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zapotrzebowanie na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych.

Dz.U.2017.848 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2017.841 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.961 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2017.1169 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.949 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo pocztowe.

Dz.U.2017.1128 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zwalczanie dopingu w sporcie.

Dz.U.2019.1872 t.j. | ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/15.

Dz.U.2017.850 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/16.

Dz.U.2017.851 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej.

Dz.U.2017.845 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.

Dz.U.2017.908 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Dokumentowanie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową.

Dz.U.2017.828 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych.

Dz.U.2017.969 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli.

Dz.U.2017.885 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzory dokumentów.

Dz.U.2017.789 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.797 | obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej".

Dz.U.2017.899 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Formy współdziałania straży ochrony kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2017.838 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Kontrola celno-skarbowa wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2017.801 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc