Law Journal

Utworzenie gminy miejskiej "Bełchatów" w powiecie piotrkowskim.

Dz.U.1924.116.1035 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwo dla eksploatacji kolei państwowych.

Dz.U.1924.116.1034 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie okręgowych komisyj oszczędnościowych.

Dz.U.1924.115.1033 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obiegu rosyjskich tytułów na okaziciela oraz tytułów, przenoszonych przez indos lub cesję.

Dz.U.1924.115.1031 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie zobowiązań związków samorządowych oraz obligacyj opartych na takich zobowiązaniach.

Dz.U.1924.115.1026 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów rozporządzenia z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.

Dz.U.1924.115.1024 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Wykazy i spisy młodocianych.

Dz.U.1924.114.1023 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Rewizja uprawnień (koncesyj) na sprzedaż przedmiotów objętych monopolem skarbowym.

Dz.U.1924.114.1022 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Prawo o domach składowych.

Dz.U.1924.114.1020 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Warunki wykonywania czynności bankowych i nadzór nad temi czynnościami.

Dz.U.1924.114.1018 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe i sądowe w sprawach związanych z przerachowaniem wierzytelności prywatno i publiczno-prawnych.

Dz.U.1924.114.1015 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja okręgowych komend policji państwowej.

Dz.U.1924.114.1014 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Prowizorjum budżetowe na czas od 1 stycznia do 28 lutego 1925 r.

Dz.U.1924.114.1013 | ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych opłat pocztowych w obrocie wewnętrznym.

Dz.U.1924.113.1009 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Organizacja Zarządu Dróg Wodnych.

Dz.U.1924.113.1008 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie działalności Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie na województwo poleskie.

Dz.U.1924.113.1007 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Iraku do Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.

Dz.U.1924.113.1006 | oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1924.113.1005 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1924.113.1004 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.1924.113.1003 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustanawianie delegatów rządowych przy poszczególnych samorządach i innych związkach prawno-publicznych.

Dz.U.1924.113.1002 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie wspólnych kas sierocych.

Dz.U.1924.113.1001 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty za dozór kotłów parowych na statkach handlowych morskich oraz w urządzeniach portowych.

Dz.U.1924.112.1000 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 6 października 1924 r. w sprawie ustanowienia ceł wywozowych na niektóre towary.

Dz.U.1924.112.999 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

Dz.U.1924.112.998 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc styczeń 1925 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.112.997 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Poznania.

Dz.U.1924.112.996 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Znaczki statystyczne.

Dz.U.1924.112.995 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Egzamin z prawa dla kandydatów na stanowiska rzeczników patentowych.

Dz.U.1924.111.992 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana "taksy opłat za roboty fizyczne", pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1924.111.991 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana "taksy komisowego" pobieranego przez ajencje celne kolei państwowych.

Dz.U.1924.110.989 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach.

Dz.U.1924.110.986 | ustawa z dnia 3 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Otwarcie do użytku publicznego przebudowanej normalnotorowej kolei państwowej Nasielsk-Sierpc.

Dz.U.1924.109.983 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie sądów pokoju w Skarszewach i Wejherowie w obwodzie sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U.1924.109.981 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów powiatowych w Busku i Kamionce Strumiłowej.

Dz.U.1924.109.980 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Udzielenie poręki państwowej za listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U.1924.108.978 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1924 r. | Akt indywidualny

Ulgi celne.

Dz.U.1924.108.977 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana kompetencji władz skarbowych b. zaboru austrjackiego w zakresie rozstrzygania spraw karnych skarbowych.

Dz.U.1924.108.976 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Zmiana statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.1924.107.974 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1924 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe zwierząt handlowych dla wymiaru podatku procentowego.

Dz.U.1924.107.972 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. o popieraniu przemysłu ludowego.

Dz.U.1924.107.971 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic gminy miejskiej Gródek Jagielloński w pow. grodecko-jagiellońskim.

Dz.U.1924.107.970 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie przez redukcję urzędników.

Dz.U.1924.107.969 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Fuzja (łączenie się) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dz.U.1924.107.968 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustroju Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1924.107.967 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U.1924.106.966 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1920 r. o wynagrodzeniu świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem.

Dz.U.1924.106.962 | rozporządzenie z dnia 22 października 1924 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych na rok 1925.

Dz.U.1924.106.961 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Sposób lokowania gotowizny bieżącej przez osoby prawa publicznego i osoby niewłasnowolne.

Dz.U.1924.106.959 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów.

Dz.U.1924.106.958 | ustawa z dnia 14 listopada 1924 r. | Akt utracił moc

Cennik detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych państwowych fabryk tytoniu.

Dz.U.1924.105.957 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1924 r. | Akt utracił moc

Wyrób i sprzedaż środków, przeznaczonych do trucia szczurów, myszy, owadów, pasorzytów zwierzęcych i t.p.

Dz.U.1924.105.955 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1924 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w życie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.

Dz.U.1924.105.954 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1924 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie gruntów dla urządzenia dojazdu do dworca na stacji kolejowej Zagożdżon.

Dz.U.1924.105.952 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1924 r. | Akt indywidualny

Oznaczenie najwyższych norm podatku od lokali na rok 1925.

Dz.U.1924.104.949 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w powiecie husiatyńskim samoistnej gminy administracyjnej pod nazwą "Witosówka".

Dz.U.1924.104.948 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1924 r. | Akt obowiązujący

Umieszczenie weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. w zakładach opiekuńczych.

Dz.U.1924.103.945 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1924 r. | Akt utracił moc