Law Journal

Egzamin dla techników dentystycznych.

Dz.U.1928.97.864 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy pocztowej i telefonicznej.

Dz.U.1928.97.863 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.

Dz.U.1928.97.862 | rozporządzenie z dnia 13 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kosowa w powiecie kosowskim, województwie stanisławowskiem.

Dz.U.1928.97.861 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1928.96.859 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kutnowskim w okręgu sądu okręgowego we Włocławku.

Dz.U.1928.96.858 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie opoczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1928.96.856 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kieleckim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U.1928.96.855 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg okolicznościowych znaczków pocztowych 25 gr. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.

Dz.U.1928.96.854 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w obieg znaczków pocztowych 5, 10 i 25 gr. nowej edycji.

Dz.U.1928.96.853 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Zabronienie polowania na łosie-byki, dropie, dropie-kamionki (strepety) i wiewiórki.

Dz.U.1928.96.852 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dz.U.1928.96.851 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1928.96.850 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.

Dz.U.1928.96.849 | rozporządzenie z dnia 21 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Księgi płacy i wykazy wypłat robotniczych oraz księgi niezbędne dla kontroli nad stosunkiem pracy.

Dz.U.1928.96.847 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Książeczki obrachunkowe.

Dz.U.1928.96.846 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.

Dz.U.1928.96.845 | rozporządzenie z dnia 26 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy prawa wydawania decyzyj o nadawaniu i utracie obywatelstwa polskiego.

Dz.U.1928.95.843 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Przepisy sanitarne, higjeniczne i ratownicze, dotyczące żeglugi powietrznej.

Dz.U.1928.95.842 | rozporządzenie z dnia 30 października 1928 r. | Akt utracił moc

Przekazanie wojewodom i Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy niektórych decyzyj Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1928.95.841 | rozporządzenie z dnia 24 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Ulga celna na kwas siarkowy.

Dz.U.1928.95.840 | rozporządzenie z dnia 27 października 1928 r. | Akt utracił moc

Regulamin dla Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych.

Dz.U.1928.95.839 | rozporządzenie z dnia 12 października 1928 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 8 sierpnia 1928 r. o tępieniu korówki wełnistej.

Dz.U.1928.94.838 | obwieszczenie z dnia 20 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej.

Dz.U.1928.94.835 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 1928 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od cła wywozowego kwalifikowanych nasion pszenicy, żyta i owsa.

Dz.U.1928.94.833 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Krakowa na cele rozbudowy miasta części gruntów pofortecznych.

Dz.U.1928.94.832 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1928 r. | Akt indywidualny

Używanie w zakładach przemysłowych mąki pszennej gatunku wyższego od 65 procentowej.

Dz.U.1928.93.829 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1928 r. | Akt utracił moc

Dekoncentracja niektórych kompetencyj w zakresie administracji spraw wewnętrznych.

Dz.U.1928.93.828 | rozporządzenie z dnia 11 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Zakres czynności instruktorów korporacyj przemysłowych.

Dz.U.1928.93.826 | rozporządzenie z dnia 26 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dz.U.1928.93.825 | rozporządzenie z dnia 26 października 1928 r. | Akt jednorazowy

Szwecja-Polska. Konwencja w sprawie wzajemnego uznawania polskich i szwedzkich świadectw pomiarowych. Warszawa.1928.05.22.

Dz.U.1928.93.824 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U.1928.92.817 | rozporządzenie z dnia 29 października 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie wieluńskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1928.92.816 | rozporządzenie z dnia 23 października 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie tureckim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1928.92.815 | rozporządzenie z dnia 23 października 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie kolskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.

Dz.U.1928.92.814 | rozporządzenie z dnia 23 października 1928 r. | Akt utracił moc

Dalsze zawieszenie cła wywozowego na ługi glicerynowe pomydlane.

Dz.U.1928.92.813 | rozporządzenie z dnia 29 października 1928 r. | Akt utracił moc

Cło wywozowe na otręby.

Dz.U.1928.92.812 | rozporządzenie z dnia 20 października 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu opłat stemplowych w Bydgoszczy w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Poznaniu.

Dz.U.1928.92.810 | rozporządzenie z dnia 15 października 1928 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za wykonywanie ekspertyz i projektów technicznych.

Dz.U.1928.92.808 | rozporządzenie z dnia 11 października 1928 r. | Akt utracił moc

Postępowanie lekarzy inspekcji pracy i stosunek ich do innych organów inspekcji pracy.

Dz.U.1928.92.806 | rozporządzenie z dnia 6 października 1928 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ekspozytur Urzędu Emigracyjnego.

Dz.U.1928.92.805 | rozporządzenie z dnia 28 września 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana art. 39 regulaminu o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska.

Dz.U.1928.91.803 | oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1928 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie cła przywozowego od żyta.

Dz.U.1928.91.801 | rozporządzenie z dnia 29 października 1928 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1928.91.800 | rozporządzenie z dnia 26 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie chloranu potasu.

Dz.U.1928.91.799 | rozporządzenie z dnia 12 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dz.U.1928.91.798 | rozporządzenie z dnia 4 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zakaz przywozu kaszy jęczmiennej.

Dz.U.1928.91.797 | rozporządzenie z dnia 26 października 1928 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Protokół w sprawie ustalenia zasad rozdziału akt sądowych. Warszawa.1927.04.14.

Dz.U.1928.90.796 | umowa międzynarodowa z dnia 14 kwietnia 1927 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów powiatowych w Radziechowie i Łopatynie w okręgu sądu okręgowego w Złoczowie.

Dz.U.1928.90.795 | rozporządzenie z dnia 15 października 1928 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów pokoju w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1928.90.793 | rozporządzenie z dnia 15 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby urzędowej sądu powiatowego w Załoźcach w okręgu sądu okręgowego w Złoczowie.

Dz.U.1928.90.792 | rozporządzenie z dnia 10 października 1928 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie §§ 5 i 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1928.90.789 | rozporządzenie z dnia 17 września 1928 r. | Akt utracił moc

Organizacja Policji Państwowej w powiatach miejskich.

Dz.U.1928.90.788 | rozporządzenie z dnia 21 września 1928 r. | Akt utracił moc

Organizacja Policji Państwowej w m.st. Warszawie.

Dz.U.1928.90.787 | rozporządzenie z dnia 21 września 1928 r. | Akt utracił moc

Cło wywozowe od makuchów.

Dz.U.1928.89.784 | rozporządzenie z dnia 12 października 1928 r. | Akt utracił moc

Zmiana podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody Inspekcji Pracy.

Dz.U.1928.89.782 | rozporządzenie z dnia 26 września 1928 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gminy wiejskiej Woławel w powiecie drohiczyńskim, województwie poleskiem.

Dz.U.1928.88.778 | rozporządzenie z dnia 25 września 1928 r. | Akt utracił moc

Utworzenie komisyj weryfikacyjnych.

Dz.U.1928.88.776 | rozporządzenie z dnia 21 września 1928 r. | Akt utracił moc