Law Journal

Wykaz nowych substancji psychoaktywnych.

Dz.U.2017.1582 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2017.1621 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2017.1692 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dz.U.2017.1534 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.483 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2017.1565 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wypadków i incydentów lotniczych.

Dz.U.2017.1539 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Komisja Egzaminacyjna dla Pośredników Kredytu Hipotecznego.

Dz.U.2017.1535 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadawanie Krzyża Wschodniego.

Dz.U.2017.1533 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Dz.U.2017.1493 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Dz.U.2020.1289 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Dz.U.2020.1361 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania dla kotłów na paliwo stałe.

Dz.U.2017.1690 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.2017.1487 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.

Dz.U.2017.1486 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

Dz.U.2017.1516 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2017.1542 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2017.1541 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

Dz.U.2017.1532 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2017.1485 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

Dz.U.2017.1675 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

Dz.U.2017.1484 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Dz.U.2017.1504 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Dotacja przedmiotowa do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dz.U.2017.1490 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dz.U.2017.1525 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów.

Dz.U.2017.1515 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dz.U.2017.1457 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Współpraca organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami.

Dz.U.2017.1514 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ciągłe szkolenie diagnostów laboratoryjnych.

Dz.U.2017.1519 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich.

Dz.U.2017.1506 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi.

Dz.U.2017.1518 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dz.U.2017.1499 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2017.1426 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dz.U.2020.1100 t.j. | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Maksymalny limit ekspozycji AFI.

Dz.U.2017.1443 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Prawo wodne.

Dz.U.2021.624 t.j. | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2017.1444 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie roczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej.

Dz.U.2017.1425 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

Dz.U.2017.1438 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.1440 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o dozorze technicznym.

Dz.U.2017.1555 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1509 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2017.1521 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Dz.U.2017.1593 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.1543 | ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. | Akt obowiązujący