Law Journal

Skład i regulamin Stałej Komisji Doradczej do spraw ochrony przed pożarami i innemi klęskami.

Dz.U.1935.37.262 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana planu umorzenia obligacyj serji pierszej 5% państwowej renty ziemskiej.

Dz.U.1935.37.261 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1935 r. | Akt jednorazowy

Prawo autorskie.

Dz.U.1935.36.260 t.j. | ustawa z dnia 29 marca 1926 r. | Akt utracił moc

Ulgowa spłata zaległości w samoistnych daninach komunalnych.

Dz.U.1935.36.259 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1935 r. | Akt utracił moc

Utworzenie na lotnisku w Gdyni oddziału Urzędu Celnego w Gdyni.

Dz.U.1935.36.257 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1935 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie Urzędu Celnego w Goleszowie.

Dz.U.1935.36.256 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Urzędu Celnego w Chochołowie.

Dz.U.1935.36.255 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.

Dz.U.1935.36.254 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 października 1924 r. w sprawie egzaminu państwowego na nauczyciela szkół średnich.

Dz.U.1935.36.253 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie państwowego stada ogierów w Berdówce.

Dz.U.1935.36.252 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Kostariki do konwencji międzynarodowej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opjum.

Dz.U.1935.34.249 | oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.

Dz.U.1935.34.247 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Siedlcach w Białej Podlaskiej.

Dz.U.1935.34.246 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych w Chojnicach i Toruniu.

Dz.U.1935.34.245 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Statut Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorjalnego.

Dz.U.1935.34.244 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.

Dz.U.1935.34.243 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Należytości od wpisu prawa własności.

Dz.U.1935.34.242 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Umarzanie zaległych w postępowaniu cywilnem a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.

Dz.U.1935.33.240 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie Urzędu Depozytów Sądowych we Lwowie.

Dz.U.1935.33.239 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości odszkodowania dla gorzelni, które utraciły charakter rolniczy.

Dz.U.1935.33.236 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów.

Dz.U.1935.32.234 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne i zwolnienia od cła.

Dz.U.1935.32.233 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1935.32.232 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i tryb postępowania komisyj oszczędnościowo-oddłużeniowych dla samorządu.

Dz.U.1935.31.231 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1935.31.229 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Ustawa konstytucyjna.

Dz.U.1935.30.227 | konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Wydawanie koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznemi w obrębie gminy miejskiej.

Dz.U.1935.29.226 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U.1935.29.225 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Opłata za nadzór nad działalnością pośredników ubezpieczeniowych.

Dz.U.1935.29.224 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Budowa normalnotorowych kolei: Sierpc-Brodnica i Sierpc-Toruń.

Dz.U.1935.29.223 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 18 kwietnia 1935 r. | Akt indywidualny

Ochrona kabli podmorskich.

Dz.U.1935.29.222 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 20 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Ustalanie stopy procentowej pożyczek budowlanych.

Dz.U.1935.28.221 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie ograniczeń w obszarze warownym Wilno.

Dz.U.1935.28.219 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż, zamiana i bezpłatne odstąpienie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1935.28.216 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt indywidualny

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Dz.U.1935.28.215 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Pobór rekruta w 1935 r.

Dz.U.1935.28.214 | ustawa z dnia 2 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.

Dz.U.1935.27.207 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie niektórych obowiązków wójtów powiatowym władzom administracji ogólnej.

Dz.U.1935.27.206 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Świadczenia w naturze na niektóre cele publiczne.

Dz.U.1935.27.204 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja gruntów dla podatku gruntowego.

Dz.U.1935.27.203 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych.

Dz.U.1935.27.202 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Majątki, pozostałe po b. ziemstwach i innych b. zrzeszeniach publiczno-prawnych.

Dz.U.1935.27.201 | ustawa z dnia 22 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów w sprawie opłat stemplowych.

Dz.U.1935.27.200 | ustawa z dnia 18 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Pielęgniarstwo.

Dz.U.1935.27.199 | ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich zwalczanie.

Dz.U.1935.27.198 | ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie instytucyj kredytu długoterminowego, uprawnionych do dokonywania konwersji.

Dz.U.1935.26.196 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1935.26.195 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż, zamiana i bezpłatne odstąpienie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1935.26.182 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt indywidualny

Dodatkowe kredyty na rok 1933/34.

Dz.U.1935.26.180 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1932/33.

Dz.U.1935.26.179 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Uwolnienie od odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa podatkowe.

Dz.U.1935.26.178 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Inwalidzki Sąd Administracyjny.

Dz.U.1935.26.177 | ustawa z dnia 26 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem.

Dz.U.1935.26.176 | ustawa z dnia 22 marca 1935 r. | Akt jednorazowy

Wyjęcie niektórych rodzajów statków morskich z pod działania ogólnych przepisów o bezpieczeństwie statków.

Dz.U.1935.25.175 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1935 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.

Dz.U.1935.25.174 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1935.25.173 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1935 r. | Akt jednorazowy