Law Journal

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2017.2318 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2017.2330 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2017.2326 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2017.2316 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2017.2323 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2017.2328 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Tryb działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz.U.2017.2386 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 48/15.

Dz.U.2017.2432 | wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzory formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru.

Dz.U.2017.2458 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Dz.U.2017.2353 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Dz.U.2017.2406 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Sposób przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców.

Dz.U.2017.2376 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 13/16.

Dz.U.2017.2380 | wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 13/15.

Dz.U.2017.2372 | wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/15.

Dz.U.2017.2375 | wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2018.158 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2017.2440 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2017.2453 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2018.6 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2018.137 | ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Krajowego programu ochrony wód morskich.

Dz.U.2017.2469 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja i oznaczanie pojazdów oraz wymagania dla tablic rejestracyjnych.

Dz.U.2017.2355 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2017.2338 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Dotacja dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczona na uzupełnienie kapitału wieczystego.

Dz.U.2017.2383 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2017.2393 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby osób, które w 2018 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2017.2414 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Plany ruchu zakładów górniczych.

Dz.U.2017.2293 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Dz.U.2019.1845 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rynek mocy.

Dz.U.2020.247 t.j. | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sąd Najwyższy.

Dz.U.2021.154 t.j. | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Służba Ochrony Państwa.

Dz.U.2021.575 t.j. | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawka opłaty recyklingowej.

Dz.U.2017.2389 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

Dz.U.2017.2371 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018-2020.

Dz.U.2017.2403 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2017.2362 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2017.2363 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2017.2397 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny.

Dz.U.2018.20 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.2018.159 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.12 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.3 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U.2018.152 | ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Egzaminowanie i certyfikowanie personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Dz.U.2017.2402 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.2017.2294 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.115 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Umowa określająca zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego.

Dz.U.2017.2357 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia.

Dz.U.2017.2305 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zaliczki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dz.U.2017.2367 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2017.2356 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

Dz.U.2017.2340 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Dz.U.2017.2407 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Dz.U.2017.2351 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wykaz podmiotów podlegających ochronie.

Dz.U.2017.2387 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Licytacja elektroniczna w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2017.2304 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Dz.U.2017.2300 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący