Law Journal

Opłaty za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Dz.U.2017.2482 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Rejestry Kart Polaka.

Dz.U.2017.2475 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2021.1001 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.2473 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej.

Dz.U.2017.2457 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2017.2485 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2017.2503 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Centralny Rejestr Operatorów.

Dz.U.2017.2419 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizowanie prac społecznie użytecznych.

Dz.U.2017.2447 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia socjalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dz.U.2019.2313 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2018.

Dz.U.2017.2448 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2017.2426 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2017.2442 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz.U.2017.2455 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 37/15.

Dz.U.2017.2451 | wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.

Dz.U.2017.2443 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2017.2454 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów.

Dz.U.2017.2396 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Dz.U.2017.2471 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.2441 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/16.

Dz.U.2018.15 | wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/14.

Dz.U.2018.16 | wyrok z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzory mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Dz.U.2017.2466 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków.

Dz.U.2018.49 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty.

Dz.U.2017.2430 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2017.2438 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Oświadczenie o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu.

Dz.U.2017.2437 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

Dz.U.2017.2435 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Dz.U.2017.2408 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dz.U.2017.2461 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Dz.U.2020.852 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach metali.

Dz.U.2018.48 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Dystrybucja ubezpieczeń.

Dz.U.2019.1881 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów.

Dz.U.2017.2391 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Dz.U.2017.2412 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Dz.U.2017.2395 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2017.2423 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.62 | ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.2494 | ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Ustalenie, zmiana i zniesienie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2017.2401 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/14.

Dz.U.2017.2405 | wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/15.

Dz.U.2017.2418 | wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2018.50 | ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego.

Dz.U.2018.14 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Dz.U.2017.2341 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.8 | ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy