Law Journal

Państwowa Rada Komunikacyjna.

Dz.U.1946.64.351 | dekret z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów wojennych i wojskowych.

Dz.U.1946.64.350 | dekret z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach.

Dz.U.1946.64.349 | dekret z dnia 24 października 1946 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów grodzkich w sprawach spadkowych.

Dz.U.1946.63.348 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Postępowanie spadkowe.

Dz.U.1946.63.346 | dekret z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Postępowanie niesporne z zakresu prawa rzeczowego.

Dz.U.1946.63.345 | dekret z dnia 8 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.1946.62.344 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Określenie wielkich i średnich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego.

Dz.U.1946.62.343 | rozporządzenie z dnia 24 października 1946 r. | Akt obowiązujący

Danina narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych.

Dz.U.1946.61.341 | dekret z dnia 13 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Organizacja komisyj ziemskich.

Dz.U.1946.61.340 | dekret z dnia 13 września 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy.

Dz.U.1946.61.339 | dekret z dnia 13 września 1946 r. | Akt jednorazowy

Przesyłki listowe oraz telegramy i rozmowy telefoniczne w sprawie wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Dz.U.1946.60.336 | rozporządzenie z dnia 22 października 1946 r. | Akt utracił moc

Opłaty archiwalne w archiwach państwowych.

Dz.U.1946.60.335 | rozporządzenie z dnia 4 października 1946 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1946.60.334 | rozporządzenie z dnia 17 października 1946 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" do zaciągnięcia kredytu zagranicznego.

Dz.U.1946.60.332 | dekret z dnia 31 października 1946 r. | Akt indywidualny

Zm.: dekret z dnia 25 września 1945 r. o służbie wojskowej nadterminowych i podoficerów zawodowych.

Dz.U.1946.60.331 | dekret z dnia 31 października 1946 r. | Akt jednorazowy

Dodatek naukowy do uposażenia.

Dz.U.1946.60.330 | dekret z dnia 31 października 1946 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające prawo spadkowe.

Dz.U.1946.60.329 | dekret z dnia 8 października 1946 r. | Akt utracił moc

Prawo spadkowe.

Dz.U.1946.60.328 | dekret z dnia 8 października 1946 r. | Akt utracił moc

Najwyższy Trybunał Narodowy.

Dz.U.1946.59.327 t.j. | dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży benzyny motorowej.

Dz.U.1946.59.326 | rozporządzenie z dnia 23 października 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym.

Dz.U.1946.59.325 | dekret z dnia 17 października 1946 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie specjalnych sądów karnych.

Dz.U.1946.59.324 | dekret z dnia 17 października 1946 r. | Akt utracił moc

Straż Pocztowa.

Dz.U.1946.59.323 | dekret z dnia 17 października 1946 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego.

Dz.U.1946.58.322 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1946 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dz.U.1946.57.321 | dekret z dnia 11 października 1946 r. | Akt utracił moc

Prawo o księgach wieczystych.

Dz.U.1946.57.320 | dekret z dnia 11 października 1946 r. | Akt utracił moc

Prawo rzeczowe.

Dz.U.1946.57.319 | dekret z dnia 11 października 1946 r. | Akt utracił moc

Planowanie inwestycji oraz plan sfinansowania inwestycji na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1946 r.

Dz.U.1946.56.318 | ustawa z dnia 20 września 1946 r. | Akt utracił moc

Ograniczenia połowu szprota.

Dz.U.1946.55.317 | rozporządzenie z dnia 21 października 1946 r. | Akt utracił moc

Rejestracja pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1946.55.316 | rozporządzenie z dnia 19 października 1946 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i właściwości terytorialnej Okręgowych Urzędów Górniczych.

Dz.U.1946.55.314 | rozporządzenie z dnia 8 października 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. o uprawnieniach do wykonywania czynności felczerskich.

Dz.U.1946.55.312 | dekret z dnia 8 października 1946 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie "Śląskiego Krzyża Powstańczego".

Dz.U.1946.55.311 | dekret z dnia 8 października 1946 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dz.U.1946.55.310 | dekret z dnia 13 września 1946 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie stonki ziemniaczanej.

Dz.U.1946.54.308 | rozporządzenie z dnia 17 września 1946 r. | Akt utracił moc

Wyrób i obrót preparatów organoterapeutycznych i witaminowych.

Dz.U.1946.54.307 | rozporządzenie z dnia 6 września 1946 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 23 września 1946 r. o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.

Dz.U.1946.54.306 | rozporządzenie z dnia 14 października 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki.

Dz.U.1946.54.305 | dekret z dnia 8 października 1946 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie cenzury korespondencji zagranicznej, radiotelegramów i rozmów radiowych.

Dz.U.1946.54.303 | dekret z dnia 13 września 1946 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie gminy wiejskiej Szczyrk w powiecie bialskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1946.53.302 | rozporządzenie z dnia 10 października 1946 r. | Akt utracił moc

Stypendia udzielane studentom wyższych szkół akademickich i nieakademickich.

Dz.U.1946.53.301 | rozporządzenie z dnia 11 września 1946 r. | Akt utracił moc

Rozgraniczenie nieruchomości.

Dz.U.1946.53.298 | dekret z dnia 13 września 1946 r. | Akt utracił moc

Dodatek przejściowy do pensji weteranów powstań narodowych oraz wdów po nich.

Dz.U.1946.53.297 | ustawa z dnia 23 września 1946 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. 23, 26 i 35 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1946.51.292 | rozporządzenie z dnia 5 września 1946 r. | Akt utracił moc

Wydawanie Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.

Dz.U.1946.51.286 | dekret z dnia 19 września 1946 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1946.51.285 | dekret z dnia 19 września 1946 r. | Akt utracił moc

Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r.

Dz.U.1946.50.284 | ustawa z dnia 20 września 1946 r. | Akt utracił moc

Uposażenie funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.

Dz.U.1946.49.283 | rozporządzenie z dnia 24 września 1946 r. | Akt utracił moc

Fundusz amortyzacyjny w przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U.1946.49.282 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1946 r. | Akt utracił moc

Obrót skórami.

Dz.U.1946.49.281 | dekret z dnia 19 września 1946 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o opłatach od uprawnień górniczych.

Dz.U.1946.49.280 | dekret z dnia 19 września 1946 r. | Akt jednorazowy

Ustrój rolny i osadnictwo na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1946.49.279 | dekret z dnia 6 września 1946 r. | Akt obowiązujący

Zm.: przepisy uzupełniające prawo o ustroju adwokatury.

Dz.U.1946.49.278 | dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Rady Szkół Wyższych.

Dz.U.1946.49.277 | ustawa z dnia 23 września 1946 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej.

Dz.U.1946.49.275 | ustawa z dnia 28 września 1946 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego.

Dz.U.1946.48.274 | ustawa z dnia 22 września 1946 r. | Akt utracił moc

Bezzwrotne stypendia dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1946.47.272 | rozporządzenie z dnia 9 września 1946 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni.

Dz.U.1946.47.271 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1946 r. | Akt utracił moc

Okręgi szkolne.

Dz.U.1946.47.269 | rozporządzenie z dnia 5 września 1946 r. | Akt utracił moc

Uznanie "Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1946.47.268 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1946 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Liga Morska" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1946.47.267 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1946 r. | Akt utracił moc

Zniesienie izb rolniczych.

Dz.U.1946.47.265 | dekret z dnia 26 sierpnia 1946 r. | Akt utracił moc

Ochrona niektórych zwierząt łownych.

Dz.U.1946.46.263 | rozporządzenie z dnia 6 września 1946 r. | Akt utracił moc

Używanie przy budowie wapna pokarbidowego.

Dz.U.1946.46.262 | rozporządzenie z dnia 3 września 1946 r. | Akt utracił moc