Law Journal

Zm.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych.

Dz.U.1947.68.425 | rozporządzenie z dnia 23 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Określenie granic Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

Dz.U.1947.68.424 | rozporządzenie z dnia 21 października 1947 r. | Akt obowiązujący

Statystyka ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1947.68.422 | rozporządzenie z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy wykonawcze do prawa celnego.

Dz.U.1947.67.421 | rozporządzenie z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych.

Dz.U.1947.67.420 | rozporządzenie z dnia 10 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Czas pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.

Dz.U.1947.67.417 | rozporządzenie z dnia 17 października 1947 r. | Akt utracił moc

Mleczarstwo.

Dz.U.1947.67.416 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Organizacja nauki i szkolnictwa wyższego.

Dz.U.1947.66.415 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie rodzinne.

Dz.U.1947.66.414 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Dochodzenie roszczeń z weksli wystawionych przed dniem 9 maja 1945 r.

Dz.U.1947.66.411 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Moc prawna ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1947.66.410 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

Dz.U.1947.66.409 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dz.U.1947.66.408 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 13 tymczasowych przepisów uzupełniających prawo o ustroju adwokatury.

Dz.U.1947.66.407 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Morskiego Instytutu Rybackiego.

Dz.U.1947.66.406 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt obowiązujący

Zm.: dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.

Dz.U.1947.66.405 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.

Dz.U.1947.66.403 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o spółdzielniach.

Dz.U.1947.66.401 | dekret z dnia 28 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie dodatku reprezentacyjnego dla niektórych wojskowych.

Dz.U.1947.65.397 | rozporządzenie z dnia 2 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.U.1947.65.393 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich.

Dz.U.1947.65.392 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Dz.U.1947.65.391 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Przepadek majątku.

Dz.U.1947.65.390 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt utracił moc

Moc obowiązująca niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej.

Dz.U.1947.65.389 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników.

Dz.U.1947.65.388 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Unormowanie stosunku pracy pracowników publicznych przebywających za granicą.

Dz.U.1947.65.387 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych terminów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1947.65.386 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana prawa górniczego.

Dz.U.1947.65.383 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie dekretu z dnia 5 kwietnia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne".

Dz.U.1947.65.381 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Wyjątkowe skrócenie czasu nauki (terminu) i pracy (praktyki) czeladniczej w przemysłach rzemieślniczych.

Dz.U.1947.65.380 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Akademii Sztabu Generalnego.

Dz.U.1947.65.379 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt utracił moc

Obywatelstwo Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1947.65.378 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych.

Dz.U.1947.65.377 | dekret z dnia 22 października 1947 r. | Akt jednorazowy

Ochrona ryb i raków na wodach otwartych.

Dz.U.1947.64.375 | rozporządzenie z dnia 5 września 1947 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne dostarczanie druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji.

Dz.U.1947.64.374 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1947 r. | Akt utracił moc

Planowa gospodarka narodowa.

Dz.U.1947.64.373 | dekret z dnia 1 października 1947 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.

Dz.U.1947.63.372 | obwieszczenie z dnia 12 września 1947 r. | Akt jednorazowy

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Układ w sprawach finansowych. Londyn.1946.06.24.

Dz.U.1947.63.365 | umowa międzynarodowa z dnia 24 czerwca 1946 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Konwencja dotycząca współpracy intelektualnej. Paryż.1947.02.19.

Dz.U.1947.62.363 | umowa międzynarodowa z dnia 19 lutego 1947 r. | Akt utracił moc

Konwencja w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb. Londyn.1946.04.05.

Dz.U.1947.62.359 | umowa międzynarodowa z dnia 5 kwietnia 1946 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja pracowników służby weterynaryjnej.

Dz.U.1947.61.357 | rozporządzenie z dnia 29 września 1947 r. | Akt utracił moc

Przywóz tytoniu z zagranicy.

Dz.U.1947.61.356 | rozporządzenie z dnia 15 września 1947 r. | Akt utracił moc

Unormowanie obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału.

Dz.U.1947.61.348 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Ustalanie w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych dopuszczalnej wysokości zysku brutto.

Dz.U.1947.61.347 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc

Kataster gruntowy i budynkowy.

Dz.U.1947.61.344 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej i zawodu aptekarskiego.

Dz.U.1947.61.342 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U.1947.61.341 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.

Dz.U.1947.61.340 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana prawa o sądach pracy.

Dz.U.1947.61.339 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja pracowników służby weterynaryjnej.

Dz.U.1947.61.338 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Ustalanie cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd.

Dz.U.1947.61.337 | dekret z dnia 24 września 1947 r. | Akt utracił moc

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.1947.60.336 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1947 r. | Akt utracił moc