Law Journal

Sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Dz.U.2019.573 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o opłatach abonamentowych.

Dz.U.2019.572 | ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków.

Dz.U.2019.569 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 maja 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich.

Dz.U.2019.563 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów.

Dz.U.2019.561 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Umowa ustanawiająca Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej. Genewa.1973.05.10.

Dz.U.2019.557 | umowa międzynarodowa z dnia 10 maja 1973 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty.

Dz.U.2019.556 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2019.555 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dz.U.2019.552 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Dz.U.2019.551 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Opiniowanie służbowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2019.543 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/16.

Dz.U.2019.539 | wyrok z dnia 6 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wskaźniki i czynniki służące kategoryzacji obwodu łowieckiego.

Dz.U.2019.536 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zbieranych danych rynkowych.

Dz.U.2019.535 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz substancji priorytetowych.

Dz.U.2019.528 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/17.

Dz.U.2019.525 | wyrok z dnia 6 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej".

Dz.U.2019.524 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Ustalenie ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019.

Dz.U.2019.516 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2019.515 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

Dz.U.2019.510 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przenoszenia do służby w Policji.

Dz.U.2019.507 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczna.

Dz.U.2019.503 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowa organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Dz.U.2019.502 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2019.501 | ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2019.500 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych.

Dz.U.2019.497 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Dane przetwarzane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Dz.U.2019.496 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.2019.494 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.492 | ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Społeczno-zawodowe organizacje rolników.

Dz.U.2019.491 t.j. | ustawa z dnia 8 października 1982 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem.

Dz.U.2019.488 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Formularz wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2019.487 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Należności przysługujące policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej.

Dz.U.2019.481 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje dokumentów oraz wzór oświadczenia potwierdzające uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

Dz.U.2019.480 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.

Dz.U.2019.479 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1993 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2019.477 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Reklamacja usługi pocztowej.

Dz.U.2019.474 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przekazywanie Policji informacji o osobie przez organy uprawnione.

Dz.U.2019.469 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2019.468 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Dz.U.2019.465 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dz.U.2019.463 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Dotacja podmiotowa dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Dz.U.2019.460 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt obowiązujący