Law Journal

Przystąpienie Maroka do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 roku o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1958.14.64 | oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Haiti Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1958.14.63 | oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów przekazywanych na konta bankowe.

Dz.U.1958.14.62 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1958.14.59 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek opłat sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1958.13.57 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości stawek sądowych opłat stałych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1958.13.56 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1958.13.55 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dz.U.1958.13.54 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Diety, zwrot kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.

Dz.U.1958.13.52 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Federacji Malajskiej do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1958.12.48 | oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Dz.U.1958.12.47 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli.

Dz.U.1958.12.46 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenia stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1958.12.45 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

Dz.U.1958.11.43 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.

Dz.U.1958.11.40 | ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dz.U.1958.11.38 | ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym.

Dz.U.1958.11.37 | ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. | Akt obowiązujący

Nadzór nad osobami warunkowo zwolnionymi.

Dz.U.1958.10.35 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb powoływania sekretarza gromadzkiego oraz jego obowiązki i prawa.

Dz.U.1958.10.34 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.

Dz.U.1958.9.32 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1958 r. | Akt jednorazowy

Warunki zdrowia wymagane od osób zatrudnianych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U.1958.9.30 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Siedziby Sądów Powiatowych w Poddębicach i Suchej.

Dz.U.1958.8.28 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczania zaliczki na podatek gruntowy na rok 1958.

Dz.U.1958.8.27 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Dz.U.1958.8.25 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1958 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe określenie granic terenów Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.

Dz.U.1958.6.20 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1957 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy w cukrowniach i rafineriach cukru.

Dz.U.1958.6.19 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Warunki uzyskania uprawnień do wykonywania czynności mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

Dz.U.1958.6.18 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Ulgi w opłatach notarialnych i sądowych.

Dz.U.1958.4.15 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych.

Dz.U.1958.4.13 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U.1958.4.12 | ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. | Akt jednorazowy

Wzmożenie ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa.

Dz.U.1958.4.11 | ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Poruczenie niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Dz.U.1958.3.8 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Dostawy, roboty i usługi na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1958.3.7 | ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa oficerów Sił Zbrojnych.

Dz.U.1958.2.5 | ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe określenie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dz.U.1958.1.3 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na I kwartał 1958 r.

Dz.U.1958.1.2 | ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1958.1.1 | ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle papierniczym.

Dz.U.1957.62.342 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Realizacja zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1957.62.337 | ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1954 r. w sprawie obrotu zwierzyną łowną żywą oraz ubitą.

Dz.U.1957.61.334 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1957 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Białogardzie.

Dz.U.1957.61.332 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż domów mieszkalnych i działek budowlanych za zagraniczne środki płatnicze.

Dz.U.1957.61.331 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Najwyższa Izba Kontroli.

Dz.U.1957.61.330 | ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1957.61.329 | ustawa konstytucyjna z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Pakistan Konwencji z dnia 8 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U.1957.59.323 | oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1957 r. | Akt jednorazowy

Oznaczenia ostrzegawcze na statkach powietrznych oraz znaki i sygnały lotnicze.

Dz.U.1957.59.320 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Przyznanie Wystawie-Targom Wynalazków w Warszawie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1957.59.319 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Brzeszcze w powiecie oświęcimskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1957.59.318 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Ostrowiec Świętokrzyski w województwie kieleckim.

Dz.U.1957.59.315 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Chełm w województwie lubelskim.

Dz.U.1957.59.314 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Siedlce w województwie warszawskim.

Dz.U.1957.59.313 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów oraz zmiana granic miasta Tarnów w województwie krakowskim.

Dz.U.1957.59.312 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. | Akt utracił moc