Law Journal

Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych. Nowy Jork.1957.02.20.

Dz.U.1959.56.334 | umowa międzynarodowa z dnia 20 lutego 1957 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych.

Dz.U.1959.55.331 | rozporządzenie z dnia 7 września 1959 r. | Akt utracił moc

Rozpoczęcie działalności przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Zielonej Górze.

Dz.U.1959.55.330 | rozporządzenie z dnia 15 września 1959 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie.

Dz.U.1959.55.329 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Określenie tytułu zawodowego dla osób kończących zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych.

Dz.U.1959.55.328 | rozporządzenie z dnia 28 września 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1959.55.327 | rozporządzenie z dnia 28 września 1959 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie funduszu rozwoju kąpieliska morskiego Sopot.

Dz.U.1959.55.326 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ruchu drogowym, Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz Akt końcowy. Genewa.1949.09.19.

Dz.U.1959.54.321 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 1949 r. | Akt obowiązujący

Ochrona plantacji nasiennych cebuli przed mączniakiem rzekomym cebuli.

Dz.U.1959.53.320 | rozporządzenie z dnia 5 września 1959 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb przyjęć na zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych.

Dz.U.1959.53.319 | rozporządzenie z dnia 8 września 1959 r. | Akt utracił moc

Siedziba Sądu Powiatowego w Iławie.

Dz.U.1959.53.318 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki higieniczno-sanitarne w nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych.

Dz.U.1959.53.316 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Określenie, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

Dz.U.1959.52.315 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1959 r. | Akt obowiązujący

Zasady ustalania okresu użytkowania wykończonej lub nadbudowanej części budynku.

Dz.U.1959.52.314 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontrola wykorzystania tych dotacji.

Dz.U.1959.52.313 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Jugosławia-Polska. Konwencja Konsularna. Belgrad.1958.11.17.

Dz.U.1959.51.311 | umowa międzynarodowa z dnia 17 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1959.50.309 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu należnych Państwu kosztów sądowych.

Dz.U.1959.50.305 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Obszary górnicze.

Dz.U.1959.50.302 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Ulgi w opłatach za opiekę zdrowotną zamkniętą udzielaną rybakom morskim.

Dz.U.1959.49.301 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Przepisy sanitarne na lotniskach o ruchu międzynarodowym.

Dz.U.1959.49.300 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z siedzibą w Kaliszu.

Dz.U.1959.49.299 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.

Dz.U.1959.49.297 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej.

Dz.U.1959.49.296 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Normy wynagradzania za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

Dz.U.1959.48.294 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1959 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze maszyn i narzędzi rolniczych.

Dz.U.1959.48.293 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się wędzeniem ryb.

Dz.U.1959.47.290 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników oddziałów terenowych Centralnego Biura Wystaw Artystycznych.

Dz.U.1959.47.288 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana liczby wydziałów Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.

Dz.U.1959.46.286 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie inkasentów opłaty skarbowej za zezwolenia na międzynarodowe przewozy drogowe.

Dz.U.1959.46.285 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Warunki odstępowania gruntów państwowych na zakładanie i rozszerzanie cmentarzy.

Dz.U.1959.46.284 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Odbywanie zebrań kontrolnych przez oficerów rezerwy.

Dz.U.1959.46.282 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Opłaty za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumentów podróży.

Dz.U.1959.46.281 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Opłaty manipulacyjne za leki recepturowe wydawane z aptek otwartych.

Dz.U.1959.45.280 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników administracyjnych, technicznych i obsługi zatrudnionych w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Dz.U.1959.45.279 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie młodocianych przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych.

Dz.U.1959.45.277 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych.

Dz.U.1959.44.275 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1959.44.272 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Znaki i sygnały drogowe.

Dz.U.1959.43.271 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie młodocianych przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych.

Dz.U.1959.42.270 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.1959.42.269 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Dz.U.1959.42.268 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1959 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1959.42.266 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy".

Dz.U.1959.42.265 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Uznanie "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1959.42.263 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Książeczki zdrowia.

Dz.U.1959.41.259 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1959 r. | Akt utracił moc

Włączenie pomoru rzekomego drobiu do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania tej choroby.

Dz.U.1959.41.257 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie przewodów habilitacyjnych w szkołach wyższych.

Dz.U.1959.41.256 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie przewodów doktorskich w szkołach wyższych.

Dz.U.1959.41.255 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Cejlon Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1959.40.254 | oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1959.40.252 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1959.40.251 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1959 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dz.U.1959.39.245 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1959 r. | Akt jednorazowy