Law Journal

Zm.: ustawa o dniach wolnych od pracy.

Dz.U.1960.51.297 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Jugosławia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie weterynarii. Warszawa.1960.05.05.

Dz.U.1960.50.294 | umowa międzynarodowa z dnia 5 maja 1960 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb wymiaru i poboru opłaty leśnej.

Dz.U.1960.49.292 | rozporządzenie z dnia 26 października 1960 r. | Akt utracił moc

Stosowanie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1960.48.291 | rozporządzenie z dnia 29 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie młodocianych w charakterze gońców i sprzątaczek.

Dz.U.1960.47.290 | rozporządzenie z dnia 25 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1960.47.288 | rozporządzenie z dnia 21 października 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.

Dz.U.1960.47.287 | rozporządzenie z dnia 21 października 1960 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej.

Dz.U.1960.47.286 | rozporządzenie z dnia 1 października 1960 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników państwowych.

Dz.U.1960.47.284 | rozporządzenie z dnia 29 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych w akademiach wojskowych.

Dz.U.1960.46.279 | rozporządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie przewodów habilitacyjnych w akademiach wojskowych.

Dz.U.1960.46.278 | rozporządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie przewodów doktorskich w akademiach wojskowych.

Dz.U.1960.46.277 | rozporządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunki nadawania tych stopni.

Dz.U.1960.46.276 | rozporządzenie z dnia 4 października 1960 r. | Akt utracił moc

Warunki zajmowania i opróżniania lokali w hotelach robotniczych.

Dz.U.1960.45.274 | rozporządzenie z dnia 21 września 1960 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Oleśnie.

Dz.U.1960.45.273 | rozporządzenie z dnia 1 października 1960 r. | Akt utracił moc

Opłata leśna.

Dz.U.1960.45.272 | rozporządzenie z dnia 4 października 1960 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie spisu powszechnego 1960 r.

Dz.U.1960.45.271 | rozporządzenie z dnia 4 października 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu.

Dz.U.1960.44.270 | rozporządzenie z dnia 3 września 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.44.268 | rozporządzenie z dnia 27 września 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.44.267 | rozporządzenie z dnia 26 września 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych.

Dz.U.1960.44.266 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1960.43.262 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi.

Dz.U.1960.42.256 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stawki podatku obrotowego dla niektórych zakładów gastronomicznych i pensjonatów.

Dz.U.1960.42.254 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.41.252 | rozporządzenie z dnia 7 września 1960 r. | Akt utracił moc

Paszporty konsularne.

Dz.U.1960.41.250 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Kary porządkowe za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1960.41.247 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania badań w celu wykrywania i leczenia gruźlicy.

Dz.U.1960.40.245 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.40.244 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1960.40.242 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Tworzenie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Dz.U.1960.40.241 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Właściwość urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Dz.U.1960.39.236 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.39.234 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Fundusze dobrowolnych świadczeń społecznych.

Dz.U.1960.39.233 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1960.38.231 | oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1960 r. | Akt jednorazowy

Wysokość należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1960.38.229 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania.

Dz.U.1960.38.228 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

Dz.U.1960.38.225 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Uposażenie nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1960.38.223 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Konwencja międzynarodowa dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego. Genewa.1952.11.07.

Dz.U.1960.38.221 | umowa międzynarodowa z dnia 7 listopada 1952 r. | Akt obowiązujący

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.37.219 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1960.37.218 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskiej do spraw leczenia alkoholików.

Dz.U.1960.37.217 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1960.37.216 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Opłacanie w niektórych przypadkach w formie bezgotówkowej czynszu za najem lokali użytkowych.

Dz.U.1960.37.215 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza".

Dz.U.1960.37.213 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie kuratoriów okręgów szkolnych i inspektoratów oświaty.

Dz.U.1960.37.212 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy