Law Journal

Uposażenie pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1961.35.178 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Włączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi do Uniwersytetu Łódzkiego.

Dz.U.1961.35.177 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1961 r. | Akt jednorazowy

Budownictwo specjalne.

Dz.U.1961.35.176 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.

Dz.U.1961.34.175 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1961 r. | Akt jednorazowy

Nadzór nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielanie poręczeń za te osoby.

Dz.U.1961.34.174 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Sposób wykonywania orzeczeń, o których mowa w art. 62 kodeksu karnego.

Dz.U.1961.34.173 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1961.34.170 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1961 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Dz.U.1961.34.169 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1961.34.167 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1961 r. | Akt jednorazowy

Prawo celne.

Dz.U.1961.33.166 | ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych.

Dz.U.1961.33.165 | ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja i kontrola ruchu ludności.

Dz.U.1961.33.164 | ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Obowiązek udokumentowania pochodzenia materiałów użytych na cele budownictwa nie uspołecznionego.

Dz.U.1961.32.162 | ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Rozwój systemu oświaty i wychowania.

Dz.U.1961.32.160 | ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Urządzenie cmentarzy, prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz chowanie zmarłych.

Dz.U.1961.31.152 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania przy opracowaniu projektu planu podziału terenów budowlanych na obszarach wsi.

Dz.U.1961.30.151 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wyznaczenia terenów budowlanych na wsi.

Dz.U.1961.30.150 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie zarazy ziemniaczanej.

Dz.U.1961.30.149 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m.st. Warszawie.

Dz.U.1961.30.145 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zakładania urządzeń piorunochronnych na budynkach.

Dz.U.1961.29.142 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowym porozumieniu cukrowniczym, sporządzonym w Londynie dnia 1 grudnia 1958 r.

Dz.U.1961.28.141 | oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1961 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1961.28.137 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1961 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami. Londyn.1954.05.12.

Dz.U.1961.28.135 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 1954 r. | Akt obowiązujący

Przedpłaty na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U.1961.27.133 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych.

Dz.U.1961.26.126 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1961 r. | Akt jednorazowy

Zmiana liczby członków Rady Państwa.

Dz.U.1961.25.120 | ustawa z dnia 15 maja 1961 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.1961.24.118 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów.

Dz.U.1961.24.117 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1961.24.116 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1961 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe urlopy dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeciwgruźliczych.

Dz.U.1961.24.115 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Urzędy górnicze.

Dz.U.1961.23.114 t.j. | dekret z dnia 21 października 1954 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1961.23.110 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Komisje społeczno-lekarskie do spraw przymusowego leczenia alkoholików.

Dz.U.1961.22.109 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Pobór zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy.

Dz.U.1961.22.108 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana zakresu działania urzędów stanu cywilnego prezydiów gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli.

Dz.U.1961.21.105 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 1961 r. | Akt utracił moc

Izby wytrzeźwień.

Dz.U.1961.21.104 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1961 r. | Akt utracił moc

Świadczenia lecznicze dla rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin.

Dz.U.1961.20.103 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1961 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rodzajów (specjalności) rzemiosł, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji.

Dz.U.1961.20.102 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1961.20.100 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1961 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie mączniaka rzekomego tytoniu.

Dz.U.1961.19.97 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1961 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Haiti do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U.1961.17.93 | oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. | Akt jednorazowy

Zaliczenie niektórych substancji do środków odurzających.

Dz.U.1961.17.91 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku-Zdroju.

Dz.U.1961.17.90 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1961 r. | Akt utracił moc

Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą. Nowy Jork.1956.06.20.

Dz.U.1961.17.87 | umowa międzynarodowa z dnia 20 czerwca 1956 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy w portach morskich i rzecznych.

Dz.U.1961.16.86 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1961 r. | Akt utracił moc