Law Journal

Przystąpienie Wenezueli i Libanu do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

Dz.U.1962.52.261 | oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych.

Dz.U.1962.52.259 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1962 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.

Dz.U.1962.52.257 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

Dz.U.1962.52.256 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1962 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Funduszu Postępu Technicznego w resorcie Obrony Narodowej.

Dz.U.1962.52.255 | rozporządzenie z dnia 26 września 1962 r. | Akt utracił moc

Terenowe organy państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji.

Dz.U.1962.52.254 | rozporządzenie z dnia 3 października 1962 r. | Akt utracił moc

Uposażenie techników i uprawnionych techników dentystycznych.

Dz.U.1962.52.253 | rozporządzenie z dnia 3 października 1962 r. | Akt utracił moc

Zasady określania wysokości kar pieniężnych za zanieczyszczenie wód i tryb ich ściągania.

Dz.U.1962.52.252 | rozporządzenie z dnia 24 września 1962 r. | Akt utracił moc

Zasady powoływania wart przeciwpożarowych.

Dz.U.1962.52.250 | rozporządzenie z dnia 13 września 1962 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie.

Dz.U.1962.51.248 | rozporządzenie z dnia 3 września 1962 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1962.51.247 | rozporządzenie z dnia 13 września 1962 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1962.51.246 | rozporządzenie z dnia 8 września 1962 r. | Akt utracił moc

Wydawanie spółdzielniom zezwoleń na podlegające prawu górniczemu wydobywanie kopalin.

Dz.U.1962.50.244 | rozporządzenie z dnia 22 września 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.

Dz.U.1962.49.242 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Dz.U.1962.49.240 | rozporządzenie z dnia 1 września 1962 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania. Genewa.1956.05.19.

Dz.U.1962.49.238 | umowa międzynarodowa z dnia 19 maja 1956 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Czechosłowacji do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dz.U.1962.48.237 | oświadczenie rządowe z dnia 15 sierpnia 1962 r. | Akt jednorazowy

Poprawka do art. 13 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej. Genewa.1959.04.15.

Dz.U.1962.48.236 | umowa międzynarodowa z dnia 15 kwietnia 1959 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Czechosłowacji do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U.1962.48.235 | oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.

Dz.U.1962.48.229 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1962 r. | Akt jednorazowy

Prawo lokalowe.

Dz.U.1962.47.227 t.j. | ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymiana gruntów.

Dz.U.1962.46.226 t.j. | dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Dz.U.1962.46.224 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Kamerunu, Gwinei i Dahomeju w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U.1962.45.222 | oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Funduszu Postępu Technicznego w resorcie oświaty.

Dz.U.1962.45.217 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1962 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy ziemniaków.

Dz.U.1962.44.214 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1962.44.213 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przejmowania nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności scalone.

Dz.U.1962.44.212 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Sycowie Sądu Powiatowego w Oleśnicy.

Dz.U.1962.43.207 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie członków straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dz.U.1962.43.206 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dz.U.1962.43.205 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowych osiedli.

Dz.U.1962.43.204 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zniesienie szczególnych przepisów meldunkowych w miastach województwa katowickiego.

Dz.U.1962.43.202 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.

Dz.U.1962.42.200 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie stawek wpłat na fundusz gromadzki na niektóre cele miejscowe.

Dz.U.1962.42.199 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1962 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe normy szacunkowe dla budynków na wywłaszczanych gruntach.

Dz.U.1962.42.198 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania, skład, tryb postępowania oraz organizacja Państwowej Rady Górnictwa.

Dz.U.1962.42.196 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1962.41.192 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1962 r. | Akt jednorazowy

Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Dz.U.1962.41.189 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych miast.

Dz.U.1962.41.188 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Czarna Wieś w powiecie i województwie białostockim.

Dz.U.1962.41.186 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Włochy Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U.1962.40.178 | oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. | Akt jednorazowy

Warunki wymagane od lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Dz.U.1962.40.176 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo pożarowe stacji paliw płynnych.

Dz.U.1962.40.174 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Prawo probiercze.

Dz.U.1962.39.173 | ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o paszportach.

Dz.U.1962.39.172 | ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Prawo lokalowe.

Dz.U.1962.39.170 | ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. | Akt jednorazowy